Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 4/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 4/2009, které se konalo dne 26. 1. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 1. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
  1. Zahájení
  2. Předložení žádosti o podporu projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina v rámci Integrovaného operačního programu - kontinuální výzva
  3. Rozprava členů rady
Usnesení 0117/04/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 26. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

02. Předložení žádosti o podporu projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina v rámci Integrovaného operačního programu - kontinuální výzva
J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0118/04/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
  • žádost o podporu projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina v rámci Integrovaného operačního programu pro oblast podpory 6.5.3a - podpora při zavádění ÚAP obcí a krajů;
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu kapitoly Územní plánování, § 3635 Územní plánování o částku 250 tis. Kč při současném zvýšení rozpočtu zvláštního účtu určeného na realizaci projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina o částku 250 tis. Kč;
  • převod finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč z kapitoly Územní plánování na zvláštní účet určený na realizaci projektu Územně analytické podklady kraje Vysočina;
pověřuje
odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina k předání žádosti do Centra pro regionální rozvoj ČR.
odpovědnost: OÚPSŘ, OE
termín: 16. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-04-2009-02.doc, RK-04-2009-02, př. 1

03. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 4/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 2. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 4/2009 dne 26. 1. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 28. 1. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz