Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-15-2008-10

RK-15-2008-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-15-2008-10
NázevSmlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s uzavřením nájemní smlouvy ze strany PO kraje - pronájem části nemovitosti.
Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 "Zásad" oprávněny se souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy na pronájem majetku, který jim byl svěřen do správy nebo si najímat majetek od jiných subjektů k plnění svého hlavního poslání, na dobu delší než 1 rok. Dle metodického pokynu návrhy s takovými majetkoprávními úkony v případě nemovitého majetku předkládá radě kraje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná krajem Vysočina:
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
- pronájem nebytového prostoru (garáže) o výměře 16,17 m2 v objektu gymnázia č.p. 147 v ul. Komenského, Humpolec, postavené na parcele č. st. 494/1 v k. ú. a Humpolec. Pronájem nebytového prostoru za účelem garážování osobního automobilu, nájemce Milan Kopic, Humpolec, zaměstnanec gymnázia. Nájemné navrženo ve výši 5 659,50 Kč/rok (tj. nájemné 350 Kč/m2/rok), s možností úpravy o roční míru inflace. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou, tj. po dobu trvání pracovního poměru nájemce k pronajímateli, s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 "Zásad", je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Navrhuje se udělit souhlas s uzavřením dodatku nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2008-10.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu nemá námitek k uzavření nájemní smlouvy dle materiálu RK-15-2008-10.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-15-2008-10.
Odpovědnost ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, odbor majetkový
Termín 31. 5. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz