Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-12

RK-13-2007-12.doc  RK-13-2007-12pr1.tif  RK-13-2007-12pr2.doc  RK-13-2007-12pr3.doc  RK-13-2007-12pr4.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-13-2007-12
NázevNávrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracoval M. Kalivoda
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuDlouhodobě jedním z největších bezpečnostních rizik v kraji Vysočina je provoz na dálnici D1. Hlavními faktory přispívajícími k závažnosti tohoto rizika je zastaralost dálničního tělesa spojená s jeho značnou přetížeností. Z tohoto důvodu zpracoval kraj Vysočina studii proveditelnosti monitorovacího a informačního systému na úseku dálnice D1 procházejícím krajem Vysočina. Jedním z konkrétních výstupů této studie je osazování dálnice D1 moderními prvky dopravní telematiky. Jedná se především o digitální videodetekční systémy a proměnné informační tabule (poloportály). Aby tato moderní zařízení byla skutečně využitelná a měla reálný dopad na snížení bezpečnostních rizik plynoucích z provozu na dálnici D1, je třeba, aby k těmto zařízením měl přímý přístup nejen jejich investor a provozovatel (ŘSD) ale rovněž složky IZS. Především se jedná o dálniční oddělení PČR, pro jejichž práci jsou výstupy z telematických prvků velice zásadní. Například výstupy z kamerových systémů mohou dálničním policistům umožnit sledování situace na dálnici v reálném čase bez nutnosti vysílání průzkumných hlídek.
Na území kraje Vysočina mají působnost dálniční oddělení PČR Bernartice, Velký Beranov a Domašov. Ani jedno z těchto dálničních oddělení není schopné výstupy z výše uvedených prvků dopravní telematiky využívat z následujících důvodů:
- chybí vybavení počítači
- chybí přístup na internet
- chybí přístup do sítě ŘSD
Policie ČR v současné době nedisponuje prostředky, které by jí umožnily výše uvedené technologie zavést.
Návrh řešení Navrhuje se poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 za účelem vybavení dálničních oddělení PČR s působností na území kraje Vysočina výše uvedenými technologiemi. Podrobný popis projektu zavedení těchto technologií na dálniční oddělení PČR najdete v příloze č. 3 tohoto materiálu (autorem tohoto projektu je ŘSD společně se svým dodavatelem firmou GiTy). Jelikož se jedná o zřízení připojení prostřednictvím vnitřní sítě ŘSD, nebude se jednat o poskytnutí dotace samotné policii nýbrž o poskytnutí dotace ŘSD, které bude investorem celé akce. Kraj poskytne pouze dotaci, provedení samotné investice a její majetko-právní vypořádání je zodpovědností PČR a ŘSD. Navrhovaná výše dotace je 200 000Kč (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).
ŘSD v roce 2007 neobdrželo dotací či dar z rozpočtu kraje Vysočina. Dle § 59 odst. 2 pís a) Zákona 129/2000 Sb., o krajích, je rada kraje nadána pravomocí rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši nepřevyšující 200 000 Kč.
StanoviskaStanovisko Leoše Tržila, vedoucího oddělení dopravní policie správy Jihomoravského kraje PČR
Na základě předcházejících jednání a vzhledem k bezpečnostní situaci na dálnici D1 v území kraje Vysočina, doporučuji realizaci projektu - zřízení kamerového dohledu v rámci Dálničních oddělení PČR Domašov a Velký Beranov. Zřízením zařízení dojde ke zlepšení řešení krizových situací, kdy bude možno bezprostředně operativně reagovat na vzniklé krizové situace a situace jim obdobné (dopravní nehody apod.). Kamerový dohled bude mít pozitivní dopad na bezpečnost dálničního provozu.

Stanovisko Karla Holého, vedoucího oddělení dopravní policie správy Středočeského kraje PČR
Souhlasím se stanoviskem Ing. Leoše Tržila, vedoucího odboru dopravní policie Jihomoravského kraje PČR a doporučuji realizovat zřízení kamerového dohledu v rámci dálničního oddělení PČR Bernartice.

Stanovisko Michala Haly, výkonného ředitele ŘSD
ŘSD ČR souhlasí s navrženým technickým řešením i se způsobem majetkového vypořádání.

Stanovisko Jaroslava Zváry, koordinátora projektu Jednotného systému dopravních informací
Z pohledu realizace JSDI je tento krok důležitý především pro Policii ČR, která by ho měla aktivně prosazovat. Musí jít v každém případě o krok dočasný a v celkovém kontextu systémově výjimečný, neboť MV ČR a PČR do budoucna musí umět zajistit přenosy dat (včetně videodat) vlastními silami na požadované úrovni, která odpovídá potřebám dneška.
Zároveň je třeba zdůraznit, že podle mého názoru a podle informací, které mám z nedávaného republikového jednání zástupců MVČR a PČR, je to v současnosti jediný možný krok, který zajistí možnost přístupu Policie ČR ke kamerovým systémům a umožní tak využití obrazových dat i pro tuto z pohledu provozu na dálnici nejdůležitější složku."

Stanovisko Radomíra Dvořáka, ředitele krajského operačního střediska PČR v kraji Vysočina
Integrované operační středisko Jihlava souhlasí s navrhovaným řešením.

Stanovisko Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky
Odbor informatiky souhlasí s navrhovaným technickým řešením.

Stanovisko ekonomického odboru:
Jedná se o neinvestiční dotaci státnímu subjektu, doporučujeme uzavření smlouvy s tímto subjektem. Stav položky Péče o majetek a lidské zdroje k datu 2. 4. 2007 činí 29 124 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 (dále jen "ŘSD") ve výši 200 000 Kč na zřízení připojení dálničních oddělení Policie České republiky s působností na území kraje Vysočina k videoserveru ŘSD dle materiálu
RK-13-2007-12, př. 4;
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529, Ostatní složky a činnosti IZS o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč za účelem poskytnutí dotace pro Ředitelství silnic a dálnic, IČ 65993390, na zřízení připojení dálničních oddělení Policie České republiky s působností na území kraje Vysočina k videoserveru ŘSD dle materiálu RK-13-2007-12.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz