Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-33

RK-13-2007-33.doc  RK-13-2007-33pr1.doc  RK-13-2007-33pr2.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-13-2007-33
NázevNávrh zpracování Analytické části dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 a doporučení opatření pro Akční plán dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010
Zpracoval J. Murárik, J. Bína
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuZákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 25 vyššímu územně samosprávnému celku vytvořit krajskou strategii protidrogové politiky a to poprvé pro rok 2006.
Dne 18. 7. 2006 byl usnesením 1093/22/2006/RK schválen návrh změny tvorby Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 (dále jen SPPK) dle materiálu
RK-22-2006-76 oproti původně schválenému dokumentu tvorby SPPK, který byl schválen usnesením 0903/19/2006/RK dle materiálu RK-19-2006-43 dne 13. 6. 2006.
Předmětem návrhu změny bylo rozdělení zpracování dokumentu SPPK na dvě etapy a opakované vyhlášení podmínek pro podání nabídky na akci vypracování SPPK. První (základní) etapa zpracování dokumentu SPPK obsahuje základní analytická data, ze kterých vychází základní strategie.
Dne 19. 9. 2006 byl usnesením 1360/28/2006/RK schválen Způsob zpracování Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2007, který stanovil, že:
SPPK vypracuje krajský protidrogový koordinátor v kooperaci s Pracovní skupinou protidrogové politiky kraje Vysočina a dalšími subjekty stanovenými v zákoně. Rada kraje bude mít možnost v průběhu tvorby SPPK dokument připomínkovat. Po dokončení SPPK bude dokument schválen Radou kraje Vysočina. SPPK bude zpracována z dat, které jsou v současné době k dispozici.
Podrobnou analýzu, která by zmapovala efektivnost a potřebnost protidrogových služeb v kraji Vysočina, by realizoval externí subjekt během celého roku 2007. Konkrétní potřeby, cíle a opatření vyplývající z analýzy by byly zohledněny v akčních plánech protidrogové politiky kraje v dalších letech.
Tímto způsobem se podařilo operativně vyřešit problém absence analýzy jako podkladu pro zpracování SPPK. Tato změna již předpokládala, že SPPK bude zpracována jako dokument s vysokou mírou obecnosti tak, aby později neodporovala případným zjištěním, která vyplynou z analýzy.
SPPK byla dne 19. 12. 2006 schválena usnesením 1854/37/2006/RK dle materiálu
RK-37-2006-83. SPPK byla schválena jako obecný dokument, který předpokládá podrobnější rozpracování v Akčním plánu. Podmínkou pro zpracování dokumentu tohoto typu je zpracování zmíněné analýzy.
Návrh řešení Navrhuje se zadat zpracování podrobné analýzy, která by zmapovala efektivnost a potřebnost protidrogových služeb v kraji Vysočina. Konkrétní potřeby, cíle a opatření vyplývající z analýzy by byly zohledněny v akčních plánech protidrogové politiky kraje v dalších letech.

Způsob zpracování analýzy

a) Pracovní skupina protidrogové politiky kraje Vysočina, při Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina, schválená na jednání rady kraje č. 11/2005 dne 8. 3. 2005 a OSH připravily podklady pro zadání, vyhlášení a vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování analýzy protidrogových služeb v kraji Vysočina (dále jen Analýza) externímu dodavateli, uvedené v přílohách tohoto materiálu.
b) OSVZ bude koordinovat a zajišťovat vyhlášení, vyhodnocení a schválení veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen Zakázka) na tvorbu Analýzy, a to v souladu s interním předpisem ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Budou osloveny subjekty, které mají zkušenosti se zpracováním protidrogových strategií a patří mezi nejlepší odborníky nejen v ČR. Hodnotícím kritériem výběru bude i cena.
c) OSVZ bude zadávat zpracování Analýzy externímu profesionálnímu subjektu na základě výsledku z vyhlášení Zakázky dle platných pravidel. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o dílo.
d) Na tvorbě Analýzy bude s externím dodavatelem spolupracovat Pracovní skupina pro protidrogovou politiku při Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina (dále jen "PSPP"). V PSPP pracují odborníci na drogovou problematiku, stejně jako zástupci samosprávy a státní správy.
e) Dodavatelský subjekt bude spolupracovat s klíčovými institucemi v kraji (PSPP, poskytovatelé služeb, obce, příslušné odbory krajského úřadu, Policie ČR, krajská hygienická stanice, školy a školská zařízení atd.) a institucemi na celostátní úrovni (RVKPP, ministerské resorty atd.).
f) V průběhu procesu tvorby Analýzy bude externí dodavatel dávat materiály k připomínkování PSPP, Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina , v případě potřeby dalším fyzickým či právnickým osobám.
g) Zpracovaná Analýza bude nedílnou součástí dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje na období 2007 - 2010..
Výsledkem vyhotoveného díla kromě vlastní analýzy bude doporučení opatření pro Akční plán v rozsahu odpovídajícím obsahu samotné strategie. Pro každé opatření strategie tak bude doporučeno opatření akčního plánu opřené o skutečnosti zjištěné v analýze. V návaznosti na toto zadání by potom mohlo být zpracování Akčního plánu jednodušší záležitostí.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému materiálu připomínky. Pro úplnost dodává, že poté, co bude známa cena za zpracování Analytické části díla Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 a doporučení opatření pro Akční plán dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010.bude třeba schválit rozpočtové opatření. Zdrojově navrhujeme tyto výdaje krýt z položky Strategické a koncepční materiály.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí se zpracováním analýzy protidrogových služeb v kraji Vysočina, jak je uvedeno v předkládaném materiálu.

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady kraje Vysočina: Návrh materiálů byl zaslán členům komise k vyjádření elektronickou poštou. Pět členů komise odpovědělo, že souhlasí a dva z nich navrhly připomínky, které byly v materiálu zohledněny.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se způsobem zpracování a zadání zpracování Analytické části dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010 a doporučení opatření pro Akční plán dokumentu Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 - 2010" dle materiálu RK-13-2007-33.
Odpovědnost odbor sociální péče a zdravotnictví
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz