Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-25

RK-13-2007-25.doc  RK-13-2007-25pr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-13-2007-25
NázevZpráva o stavu vyúčtování za zrušené příspěvkové organizace Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2006 a informace o přiměřeném vypořádání v penězích za akcie zaniklé společnosti Agroslužby H. B.
Zpracoval A. Vlachová, M. Pech
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 223/03/2004/ZK ze dne 29. 6. 2004 rozhodlo o zrušení příspěvkových organizací Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2004. Na základě provedených inventur účetních dokladů k datu 31. 12. 2004 u zrušených příspěvkových organizací, byly v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 27 odst. 3 převedeny práva a závazky těchto organizací na zřizovatele. Zpráva uvádí konečné stavy účtů k datu 31. 12. 2006 zrušených tří školních statků, které je nutno vyúčtovat.
Na kraj byly převedeny akcie po zrušených školních statcích v celkové nominální hodnotě
2 857 000,- Kč. Tento majetek je veden na účtu 069 30 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Mimo jiné se jedná také o akcie společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod, a. s. v původní jmenovité hodnotě 548 000,- Kč. Tato společnost byla zrušena bez likvidace a zanikla formou převodu jmění na hlavního akcionáře, společnost ZZN Havlíčkův Brod, a. s., sídlem Havlíčkův Brod, Havířská 1059, IČ 48155187 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B., vložka 920. Tato společnost jako právní nástupce zaniklé společnosti provedla v souladu s § 220p odst. 2 obchodního zákoníku se všemi minoritními akcionáři přiměřené vypořádání v penězích. Jeho výše doložená znaleckým posudkem činí 316,- Kč na každou jednu původní akcii společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod, a. s. o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (celkem 8 akcií), 3 162,- Kč na každou jednu původní akcii společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod, a. s. o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (celkem 4 akcie) a 31 624,- Kč na každou jednu původní akcii společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod, a. s. o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (celkem 5 akcií). Dle tohoto výpočtu připadla kraji Vysočina částka ve výši 173 296,- Kč, která byla v lednu 2007 zaslána na účet kraje.
Návrh řešení Z důvodu soudního vymáhání starých pohledávek, dohodnuté splátky s odběratelem Obchodní družstvo Třebíč až do 31. 12. 2009 a avizované úhrady dlužné částky Advokátní kanceláři JUDr. Kateřiny Pavlíkové a partneři, Brno, není možno v současnosti ukončit vypořádání práv a závazků převzatých krajem Vysočina po zrušených příspěvkových organizacích Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč. Radě kraje se v příloze 1 předkládá zpráva o stavu účtů k datu 31. 12. 2006 u jednotlivých zrušených příspěvkových organizací, které je nutno vyúčtovat.
Vzhledem k tomu, že v účetnictví kraje jsou na účtu Ostatní dlouhodobý majetek vedeny akcie zaniklé společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod, a. s. v nominální hodnotě 548 000 Kč, budou tyto akcie z důvodu poskytnutého přiměřeného finanční vypořádání v penězích právním nástupcem ZZN Havlíčkův Brod, a. s., odúčtovány z majetku kraje.
StanoviskaEkonomický odbor vede v účetní evidenci kraje hodnotu výše popsaného majetku ve výši 548 000 Kč. Jedná se o nominální hodnotu akcií, která slouží pro účely evidence a inventarizace. Vzhledem k tomu, že skutečná hodnota stanovená znalcem, byla nižší a provedené finanční vypořádání ve výši 173 290 Kč bylo již přijato na účet kraje, je třeba z účetní evidence odúčtovat ostatní dlouhodobý finanční majetek v celkové výši 548 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
* zprávu o stavu vyúčtování zrušených příspěvkových organizací Školní statek Jihlava, Školní statek Havlíčkův Brod a Školní statek Třebíč k datu 31. 12. 2006;
* informaci o přiměřeném finančním vypořádání akcií zaniklé společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod a. s., dle materiálu RK-13-2007-25;
ukládá
ekonomickému odboru provést odúčtování z majetku kraje v položce ostatní dlouhodobý finanční majetek - akcie společnosti Agroslužby Havlíčkův Brod a. s. ve výši 548 000,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín---- průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz