Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-23

RK-13-2007-23.doc  RK-13-2007-23pr1.xls  RK-13-2007-23pr2.doc  RK-13-2007-23pr3.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-13-2007-23
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Zpracoval K. Sotonová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2006 dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje na rok 2007. V kapitole Školství, mládeže a sportu - Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - je vyčleněna částka 1 500 tis. Kč na Dofinancování evropských projektů.
Na svém zasedání č. 05/2007 dne 30. 1. 2007 schválila rada kraje usnesením č. 0180/05/2007/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
Na základě uvedených dokumentů zažádaly o dofinancování evropských projektů dvě školy.
Jedná se o Gymnázium Žďár nad Sázavou a Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Celková požadovaná výše dotací je 326 tis. Kč.
Jednotlivé žádosti jsou součástí materiálu RK-13-2007-23, př. 2 - 3.
Návrh řešení Oba projekty jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů. OŠMS navrhuje dofinancovat oba projekty a poskytnout dotaci žadatelům v plné výši dle materiálu RK-13-2007-23, př. 1. Smlouvy o poskytnutí dotace budou vyhotoveny příjemcům na základě vzoru, který je součástí Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav rezervy Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Vzdělávací programy EU - Dofinancování evropských projektů (ÚZ 00035) je 1 017 400 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu v celkové výši 326 tis. Kč na dofinancování evropských projektů organizacím uvedeným v materiálu
RK-13-2007-23, př. 1;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz Gymnázia Žďár nad Sázavou v celkové výši 200 tis. Kč.
Odpovědnost OŠMS, EO
Termín 1. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz