Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-19

RK-13-2007-19.doc  RK-13-2007-19pr1.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-13-2007-19
NázevDodatek ke smlouvě o výpůjčce s úřadem Regionální rady
Zpracoval K. Kotrba, I. Šmídová
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuK zajištění činnosti Odboru implementace projektů Jihlava Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválila rada kraje dne 1.7.2006 usnesením č. 1013/21/2006/RK smlouvu o výpůjčce nebytových prostor a movitého majetku. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod předložil návrh dodatku k této smlouvě. Dodatek doplňuje specifikaci movitého majetku pořízeného z technické asistence SROP, který je dle smlouvy o výpůjčce Odborem implementace projektů Jihlava užíván.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce podle materiálu RK-13-2007-19, př. 1.
Rozhodování o uzavírání smluv o výpůjčce je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a movitých věcí podle materiálu RK-13-2007-19, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
Termín 30. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz