Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-17

RK-13-2007-17.doc  RK-13-2007-17pr1.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-13-2007-17
NázevNávrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro projekt kraje Vysočina "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina"
Zpracoval O. Popelová
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1186/28/2005 rozhodla Rada kraje Vysočina (dále jen "rada kraje") o nabytí peněž ve formě dotace ze státního rozpočtu a iniciativy Společenství INTERREG III A Česko - Rakousko pro projekt Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic (Usnesení 1186/28/2005/RK Rada kraje rozhodla o nabytí peněz ve formě dotace ve výši Kč 798 400,- za podmínek daných Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) a Smlouvou o financování v rámci Iniciativy Společenství INTERREG III A pro projekt "Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina").
K 31. 7. 2007 byl tento projekt fyzicky ukončen a dne 7. 8. 2006 bylo pobočce Centra pro regionální rozvoj předáno vyúčtování projektu. Celkové náklady dosáhly 860 651,60 Kč z původně předpokládaných 998 000,- Kč. Snížení nákladů bylo dosaženo levnějším provedením prací, nikoliv snížením objemu předpokládaných činností. Náklady projektu byly spolufinancovány z 5-ti % ze státního rozpočtu a ze 75-ti % z iniciativy Společenství INTERREG III A Česko - Rakousko. Státní dotace byla vyčerpána již v průběhu realizace projektu, při vyúčtování bylo tedy požádáno již jen o vyplacení podílu Evropské unie ve výši 75 % z realizačních nákladů, tj. o 645 488,- Kč.
Podíl Evropské unie obdržel kraj Vysočina dne 26. 3. 2007, a to v plné výši. Tento příjem je nyní třeba v souladu s rozpočtovými pravidly zařadit do rozpočtu kraje.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje radě kraje schválit povýšení rozpočtu příjmů výše uvedeného projektu o neinvestiční dotaci ve výši 645 488,- Kč a následně schválit převod těchto financí a ostatních zůstatků na zvláštním účtu dle přílohy RK-13-2007-17, př. 1 do Fondu strategických rezerv..
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zvýšit příjmovou část rozpočtu kraje (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 645 488,- Kč na zvláštním účtu INTERREG IIIA - jezdectví;
* převést konečný zůstatek (777.272,74 Kč a připsané úroky) na zvláštním účtu INTERREG IIIA - jezdectví do Fondu strategických rezerv;
* snížit výdaje rozpočtu zvláštního účtu INTERREG IIIA - jezdectví § 3636 - Územní rozvoj ve výši převodu konečného zůstatku při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o částku 777.272,74 Kč a připsané úroky.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 15. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz