Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-13-2007-05

RK-13-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-13-2007-05
NázevNabytí pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
ZpracovalJ. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina byl investorem stavby "Přístavba tělocvičny s učebnami" v Ledči nad Sázavou. Stavba byla budována při Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou. Uvedenou stavbou byly dotčeny mimo jiné pozemky ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou par. č. 864/1 a par. č. 864/2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, o jejichž bezúplatný převod kraj Vysočina na základě usnesení rady kraje 0350/12/2004/RK požádal. Majetkoprávní vypořádání pozemků ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou dotčených stavbou darováním uvádí i Smlouva o sdružení finančních prostředků uzavřená mezi krajem a městem dne 18. 7. 2005.
V roce 2006 byla stavba dokončena a odborem výstavby Městského úřadu v Ledči nad Sázavou bylo vydáno kolaudační rozhodnutí čj. 2416/2006/OVZP-6, kterým bylo povoleno užívání této stavby.
Geometrickým plánem č. 1777-121/2006 vyhotoveným geodetickou kanceláří Ing. Dagmar Olišarová - GEODET Ledeč nad Sázavou dne 12. 9. 2006 byla stavba zaměřena. Dle tohoto GP se z pozemku par. č. 864/1 odděluje díl "b" o výměře 316 m2, dále nově označený pozemek par. č. 864/12 o výměře 490 m2. Z pozemku par. č. 864/2 se odděluje díl "c" o výměře 1177 m2, nově označený pozemek par. č. 864/11 o výměře 35 m2 a zbývající výměra pozemku par. č. 864/2 činí 530 m2. Díly "b" + "c" uvedených pozemků se slučují do nově vzniklého pozemku st. par. č. 2303. Pozemky par. č. 864/2, par. č. 864/11, par. č. 864/12 a díly "b" + "c" st. par. č. 2303 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou by měly být předmětem převodu z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.
Město Ledeč nad Sázavou předložilo OM návrh darovací smlouvy se žádostí o projednání přijetí daru do vlastnictví kraje. Zveřejnění záměru darování části uvedených pozemků proběhlo na úřední desce Městského úřadu v Ledči nad Sázavou již v roce 2004 a darování výše uvedených pozemků schválilo Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou usnesením č. II/1.2007/1ZM-s) dne 26. 2. 2007.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt pozemky zaměřené výše uvedeným GP do vlastnictví kraje Vysočina. Část těchto pozemků je zastavěna stavbou tělocvičny a část tvoří manipulační plocha areálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou. Získáním těchto pozemků do vlastnictví kraje bude sjednoceno vlastnictví stavby s vlastnictvím pozemků. Pozemky budou následně vloženy do správy této školy.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt uvedené pozemky do vlastnictví kraje Vysočina.
StanoviskaOdbor školství, mládeže a sportu dle stanoviska ze dne 22. 3. 2004 podpořil realizaci investiční akce s názvem "Tělocvična s učebnami" a doporučil podání žádosti na město Ledeč nad Sázavou o budoucí převod pozemků par. č. 684/1, par. č. 864/2 a par. č. 875/1 v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem díl "b" o výměře 316 m2 pozemku par. č. 864/1, díl "c" o výměře 1177 m2 pozemku par. č. 864/2, oba díly sloučené do nově vzniklého pozemku st. par. č. 2303 - zast. plocha, občanská vybavenost o výměře 1493 m2, pozemek par. č. 864/11 - ost. plocha, manipulační o výměře 35 m2, par. č. 864/12 - travní porost o výměře 490 m2 a par. č. 864/2 - ost. plocha, manipulační o výměře 530 m2, všechny díly a pozemky vzniklé dle GP č. 1777-121/2006, z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín-- květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz