Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-40

RK-11-2007-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-11-2007-40
Název"Rekonstrukce objektu Seifertova 24" a "Rekonstrukce objektu Seifertova 26 - návrh na zařazení akcí do rozpočtu kraje a na rozpočtové opatření
Zpracoval Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval v roce 2006 investiční akce "Rekonstrukce objektu Seifertova 24" a "Rekonstrukce objektu Seifertova 26 " Obě akce byly ukončeny v souladu se smlouvou o dílo na přelomu roku 2006 a roku 2007. Obě stavby byly převzaty, byly vyspecifikovány drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla a byl určen termín jejich odstranění. V souladu se smlouvou o dílo nebyla zhotoviteli uhrazena částka ve výši 10% ze sjednané smluvní ceny a tato částka mu bude uhrazena až po odstranění poslední vady nebo posledního nedodělku.
Vzhledem k tomu, že fakturace, předání díla i konečné vyúčtování probíhaly na přelomu kalendářních roků, byla poslední řádná faktura zhotovitelem vystavena až v únoru roku 2007, konečná faktura bude vystavena v dubnu roku 2007, tady v době kdy výše zmiňované akce rozpočtu již nefigurují.
Obě investiční akce byly financovány ze státní dotace určené na stavební úpravy sídla kraje. Pro dokončení fakturace obou akcí musí být provedeno jejich opětovné zařazení do rozpočtu kraje na rok 2007.
Návrh řešení Návrh předpokládá zařazení jmenovitých investiční akcí z roku 2006 "Rekonstrukce objektu Seifertova 24" a "Rekonstrukce objektu Seifertova 26" do kapitoly Nemovitý majetek. Finanční krytí bude realizováno přesunem rozpočtových prostředků v rámci kapitoly Nemovitý majetek, položky Činnost regionální správy. Tato položka obsahuje výdaje určené k přípravě území a pořízení projektové dokumentace pro dostavbu krajského úřadu.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité investiční akce z roku 2006 "Rekonstrukce objektu Seifertova 24" a "Rekonstrukce objektu Seifertova 26" do kapitoly Nemovitý majetek, § 6172 Činnost regionální správy (sídlo kraje);
schvaluje
rozpočtové opatření, v rámci kapitoly Nemovitý majetek, § 6172 Činnost regionální správy (sídlo kraje) spočívající ve zvýšení rozpočtu akce "Rekonstrukce objektu Seifertova 24" o částku 1 200 tis. Kč a rozpočtu akce "Rekonstrukce objektu Seifertova 26" o částku 400 tis. Kč při současném snížení rozpočtu akce "Krajský úřad kraje Vysočina - předprojektová a projektová příprava výstavby budovy D, příprava území (demolice, infrastruktura)" o částku 1 600 tis. Kč.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 31. března 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz