Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-36

RK-11-2007-36.doc
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-11-2007-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - převoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPotřeba převozu z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina (dále jen PZS) do jiného zdravotnického zařízení nastává tehdy, jestliže během pobytu na PZS dojde ke zhoršení zdravotního stavu klienta a přítomný lékař PZS požaduje jeho další zdravotní vyšetření na oddělení ARO, chirurgie, neurologie, interna apod. Potřeba převozu nastává také po odeznění opilosti klienta, kdy je nutné jej převést k dalšímu ošetření, které nebylo možné pro značnou opilost klienta realizovat před jeho přijetím do PZS, nebo je nutné tuto osobu převést do jiného zdravotnického zařízení k následné hospitalizaci, do psychiatrické léčebny nebo jiného zařízení (např. ústav sociální péče atd.)

PZS jako nespecifické zařízení nemá IĆZ zdravotnického zařízení a nemá uzavřeny patřičné smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Řidiči sanitních vozidel vyžadují žádanky o přepravu bez nichž nemohou klienta PZS přepravit do jiného zdravotnického zařízení, protože by neměli náklady na dopravu zdravotní pojišťovnou hrazené. PZS nemá tedy možnost potřebný transfer pacienta zajistit.

Protože ve všech výše uvedených případech se jedná o převoz klienta do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření, případně o převoz do jiného zařízení určeného lékařem, byla písemně požádána VZP ČR o informaci o podmínkách, které je nutné ze strany PZS splnit, aby bylo možné proplácet dopravu zdravotní pojišťovnou.

KP VZP ČR pro kraj Vysočina v odpovědi potvrdilo, že PZS je ve vztahu k VZP ČR nesmluvní zdravotnické zařízení a podle zákona č. 48/1997 Sb. nelze hradit převozy klientů PZS dopravní zdravotní službou. Lze hradit pouze převozy v souvislosti s poskytnutím neodkladné zdravotní péče, tzn. převozy Zdravotnickou záchrannou službou. VZP ČR dále uvádí, že není v situaci, kdy může jednat o vytváření podmínek k možnosti hradit zdravotní péči nad stanovený rozsah a tím přispívat k třeba částečnému krytí nákladů zařízení vzniklých pro speciální účely - viz. materiál RK-11-2007-36, př.1.

Finanční náročnost této přepravy není vysoká. V průměru se jedná max. o 120 převozů během 12 měsíců. S ohledem na to, že cena za 1 km se účtuje 15,- Kč a jedná se o většinou o převozy z PZS do psychiatrické léčebny (8 km) a do hlavní budovy Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (3 km), tak by částka na převozy neměla přesáhnout 20 tis. Kč ročně.
Návrh řešení Protože pro VZP ČR je PZS nesmluvní speciální zařízení a VZP ČR není ochotna hradit převozy a nenašla žádnou možnost úhrady převozů z PZS do jiného lékařem určeného zařízení, nezbývá jiné řešení, než aby nutné převozy, které nespadají do neodkladné zdravotní péče, hradil kraj Vysočina. Za tím účelem je třeba navýšit rozpočet na kapitole Zdravotnictví o 20 tis. Kč ročně, aby bylo možné převozy spadající do tohoto režimu objednané lékařem PZS u zdravotní dopravní služby hradit přímo krajem Vysočina.
V souladu s § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který se vztahuje i na veřejné zakázky malého rozsahu byl proveden průzkum trhu pro výběr poskytovatele této služby - materiál RK-11-2007-36, př. 2.
V materiálu RK-11-2007-36, př. 3 je navržena smlouva s vybraným poskytovatelem.
StanoviskaStanovisko VZP přiloženo v materiálu RK-08-2007-36, př. 1.
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje ke dni 14. 3. 2007 je 21 766 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Zdravotnictví na rok 2007, § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši 20 000 Kč s určením na pokrytí nákladů na lékařem vyžádaný převoz klientů Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do jiných určených zařízení dle materiálu RK-11-2007-36, př. 3.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz