Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-33

RK-11-2007-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-11-2007-33
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
Zpracoval J. Šenková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ust. zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, přešla mimo jiné na krajský úřad i činnost související s úhradou nákladů spojenými s preventivními opatřeními zabraňujícímu vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou podle vyhlášky č. 224/2002 Sb. K zabezpečení jednotného postupu krajských úřadů při plnění úkolů vyplývajících z ustanovení vyhlášky zpracovalo Ministerstvo financí ČR metodický pokyn. Dle tohoto metodického pokynu uzavřel krajský úřad se zdravotnickými zařízeními v oboru TRN smlouvy o úhradě nákladů činností podle § 1 vyhl. č. 224/2002 Sb. Po předložení a proplacení faktur od zdravotnických zařízení za období IV. čtvrtletí 2006 zpracoval Odbor sociálních věcí a zdravotnictví soupis, doložil jej kopiemi prvotních dokladů a zaslal spolu se žádostí o uvolnění dotace ze státního rozpočtu ministerstvu financí. Ministerstvo financí provedlo úhradu prokázaných nákladů souvisejících s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2006 v požadované výši 646 201,65 Kč, rozpočet kraje bude povýšen o zaokrouhlenou částku 646 210 Kč.
Návrh řešení Radě kraje navrhujeme schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 646 201,65 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Účelová dotace ve výši 646 201,65 Kč byla přijata na účet kraje dne 13. 3. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 4111 - Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) o účelovou dotaci z MF ČR na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2006 ve výši 646 201,65 Kč.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz