Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-32

RK-11-2007-32.doc  RK-11-2007-32pr1.xls  RK-11-2007-32pr1a.xls  RK-11-2007-32pr2.xls  RK-11-2007-32pr2a.xls  RK-11-2007-32pr3.xls
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-11-2007-32
NázevZrušení usnesení č. 0372/10/2007/RK
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuVlastník Židovská obec v Praze podala v rámci poskytování dotací na obnovu kulturních památek v letošním roce čtyři různé žádosti na obnovy svých kulturních památek (Horní Cerekev, Hořepník, Nová Cerekev a Humpolec) a Židovská obec Brno podala dvě různé žádosti na opravy památek (Třebíč a Velké Meziříčí). Při zadávání jednotlivých částek dotací do databáze "Dotace a dary", kam se zadávají subjekty podle identifikačního čísla, bylo zjištěno, že součty požadavků jednotlivých dotací za IČ Židovská obec v Praze a za IČ Židovská obec Brno přesahují v obou případech částku 200 000,- Kč, o které rozhoduje podle § 59 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. rada kraje, tudíž je třeba ke schválení dotací rozhodnutí zastupitelstva kraje.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje zrušit usnesení č. 372/10/2007/RK ze dne 13.3.2007 a rozhodnout o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek uvedeným v materiálu RK-11-2007-32, př. 1 v souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací vlastníkům kulturních památek uvedeným v materiálu RK-11-2007-32, př. 2. Ve schváleném rozpočtu odboru kultury a památkové péče je pro rok 2007 částka ve výši 16,5 milionu korun. Protože celkové finanční požadavky vlastníků jsou ve výši 19 693 201,- Kč, navrhujeme zvýšit rozpočet kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek o částku 3 193 201,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j.n.
StanoviskaEkonomický odbor
Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 na kapitole Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek na položce 5901 Nespecifikovaná rezerva schválená částka 16 500 000 Kč.
Finanční prostředky ve výši 3 193 201,- Kč je možno zdrojově krýt z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n. Aktuální stav této položky je 98 781 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení č. 0372/10/2007/RK;
rozhoduje
poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu RK-11-2007-32, př. 1 ve výši 6 473 110,- Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace vlastníkům kulturních památek v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina podle materiálu
RK-11-2007-32, př. 1b ve výši 13 220 091,- Kč;
* schválit zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnovu kulturních památek, o částku 3 193 201,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti j. n., o tuto částku;
* neposkytnout finanční dotace na obnovu kulturních památek žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2007-32, př. 3.
Odpovědnost OKPP, EO
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz