Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-29

RK-11-2007-29.doc  RK-11-2007-29pr1.xls
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-11-2007-29
NázevNávrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2006
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuPravomoc zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím v oblasti finančního hospodaření je vymezena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto kompetencí zřizovatel schvaluje výsledek hospodaření a jeho příděly do rezervního fondu a fondu odměn (§30, § 32), a to po skončení kalendářního roku.
Kraj Vysočina vykonával k 31. 12. 2006 zřizovatelskou funkci k deseti příspěvkovým organizacím na úseku kultury, jejichž hospodaření skončilo za rok 2006 s výsledkem hospodaření - ziskem ve výši 1.740.887,91 Kč (hlavní činnost ve výši 832.808,38 Kč, doplňková činnost ve výši 908.079,53 Kč). Výsledek hospodaření vznikl růstem výnosů v oblasti hlavní a doplňkové činnosti a úsporou provozních nákladů, především úsporou nákladů v oblasti energií a mezd.
Výsledek hospodaření za rok 2006 je navrhován na přidělení do peněžních fondů organizací dle dohodnutého pravidla, a to do fondu odměn ve výši 20% ze zisku vytvořeného v hlavní činnosti a 50% ze zisku v doplňkové činnosti, zůstatek výsledku hospodaření je přidělen do fondu rezervního. Výjimkou pravidla je příděl do fondu odměn Hradu Kámen, příspěvkové organizace, ve výši 50% ze zisku vytvořeného v hlavní činnosti z důvodu dlouhodobého dosahovaní výnosů v hlavní činnosti ve výši 70% provozní dotace.
Vykázaný výsledek hospodaření za rok 2006 je navrhován na přidělení do peněžních fondů takto:
- do fondu odměn celkem 240.702,00 Kč,
- do rezervního fondu celkem 1.468.093,23 Kč,
- na pokrytí ztráty z minulých let celkem 32.092,68 Kč.
Přehled hospodaření příspěvkových organizací za rok 2006 včetně návrhu rozdělení jednotlivých výsledků hospodaření je uveden v materiálu RK-11-2007-29, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit výsledek hospodaření za rok 2006 příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem Vysočina na úseku kultury, včetně jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn jednotlivých organizací dle materiálu RK-11-2007-29, př. 1.
Předkládané návrhy přídělů do rezervního fondu a fondu odměn byly projednány s řediteli příspěvkových organizací na úseku kultury.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2006 dle materiálu RK-11-2007-29, př. 1;
* příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkových organizací dle materiálu RK-11-2007-29, př. 1 a
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn z výsledku hospodaření roku 2006 dle materiálu RK-11-2007-29, př. 1 s termínem do 31. 3. 2007.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz