Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-28

RK-11-2007-28.doc  RK-11-2007-28pr1.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-11-2007-28
NázevNávrh finančního plánu výnosů a nákladů Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace zřízené krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu. Finanční plán zahrnuje vedle výnosových a nákladových ukazatelů a výsledku hospodaření rovněž tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní a investiční fond, fond odměn a FKSP). Jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele a investiční a odpisový plán. Finanční plán schvaluje v souladu se zřizovací listinou zřizovatel.
Finanční plán výnosů a nákladů na rok 2007 Krajské knihovny Vysočiny je sestaven jako vyrovnaný. Při sestavování finančního plánu na rok 2007 příspěvková organizace vycházela ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz a investiční dotace z rozpočtu zřizovatele) a z předpokládaných výnosů z hlavní a vedlejší činnosti.
Z důvodu úplnosti údajů týkajících se hospodaření organizace a jejich porovnání v čase je finanční plán na rok 2007 Krajské knihovny Vysočiny překládán radě kraje po schválení a uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plnění funkcí základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě (dále jen Smlouva) mezi městem Havlíčkův Brod a krajem Vysočina. Na základě uzavření Smlouvy je upraven závazný ukazatel příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 o částku 6 mil. Kč. Finanční plán byl projednán s ředitelkou Krajské knihovny Vysočiny a je překládán ke schválení se souhlasem PaedDr. Martiny Matějkové, radní pro oblast školství a kultury.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit finanční plán výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán u Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007 a současně stanovit způsob usměrňování prostředků na platy a závazné ukazatele (limit prostředků na platy, celkový objem použití investičního fondu a jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu) na rok 2007 u příspěvkové organizace dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu finančního plánu Krajské knihovny Vysočiny nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
finanční plán výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007 dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1;
souhlasí
se zapojením fondu odměn Krajské knihovny Vysočiny na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
stanoví
* u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007:
- celkový objem použití investičního fondu;
- jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu;
* použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
* závazný ukazatel "limit prostředků na platy" jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro Krajskou knihovnu Vysočiny stanoveným objemem těchto prostředků na rok 2007 dle materiálu RK-11-2007-28, př. 1;
zmocňuje
ředitelku Krajské knihovny Vysočiny:
- k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
- k použití prostředků rezervního fondu jejich převodem do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového a
ukládá
* vedoucímu odboru kultury a památkové péče a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví kultury na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
* ředitelce Krajské knihovny Vysočiny:
- zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
- promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu; upravený finanční plán předložit odboru kultury a památkové péče nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz