Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-27

RK-11-2007-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-11-2007-27
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2007 - příspěvek od města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny
Zpracoval M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina usnesením č. 0242/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007 rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku na plnění funkcí základní knihovny Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě (dále jen "Smlouva") pro občany města Havlíčkův Brod. Smlouva byla předložena k projednání Radě města Havlíčkův Brod a definitivně schválena dne 12. 3. 2007. V souvislosti s uzavřením Smlouvy je nutné promítnout nabytí peněz na kraj do rozpočtu kraje pro rok 2007, a to úpravou příjmové i výdajové části rozpočtu kraje a změnou závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Krajské knihovny Vysočiny.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 o finanční příspěvek z rozpočtu města Havlíčkův Brod pro Krajskou knihovnu Vysočiny ve výši 6 mil. Kč s určením na financování nákladů spojených s plněním funkcí základní knihovny pro občany města Havlíčkův Brod a současně změnu závazného ukazatele Krajské knihovny Vysočiny na rok 2007 "Příspěvek na provoz"o částku 6 mil. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* přijmout jako příjem kraje finanční příspěvek od města Havlíčkův Brod ve výši 6 mil. Kč pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
* poskytnout neinvestiční dotaci Krajské knihovně Vysočiny, IČ 70950164, ve výši 6 mil. Kč s určením na financování nákladů spojených s plněním funkcí základní knihovny pro občany města Havlíčkův Brod a
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u položky 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí o finanční příspěvek z rozpočtu města Havlíčkův Brod ve výši 6 mil. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007, kapitoly Kultura, § 3314-Činnosti knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 mil. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
* změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Krajské knihovny Vysočiny pro rok 2007 o částku 6 mil. Kč s určením na financování nákladů spojených s plněním funkcí základní knihovny pro občany města Havlíčkův Brod.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz