Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-14

RK-11-2007-14.doc  RK-11-2007-14pr1.tif  RK-11-2007-14pr2.tif
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-11-2007-14
NázevNevyhovující hygienické a prostorové podmínky Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKrajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Pelhřimov provedla dne 17. 3. 2006 kontrolu v Základní škole Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491, (speciální škola, příspěvková organizace zřizovaná krajem) se zaměřením na plnění povinností vyplývajících se zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Státní zdravotní dozor byl zaměřen na celý provoz a prostory kontrolovaného subjektu dle materiálu RK-11-2007-14, př. 1. V protokolu se uvádí, že speciální školy se nacházejí v nevyhovujících prostorách (majetek města). Přes veškeré snahy zlepšit tyto prostory prováděním postupných úprav je nutno tento stav považovat za provizorní a je nutno počítat s jeho řešením přesunutím zařízení do vyhovujících prostor. Ředitelka školy Mgr. Irena Pekařová jednala s místostarostou města Kamenice nad Lipou o možných stavebních úpravách stávající budovy i o případných prostorách, do kterých by základní škola mohla být přemístěna. Město Kamenice nad Lipou v odpovědi ředitelce Mgr. Pekařové ponechalo řešení na kraji Vysočina dle materiálu RK-11-2007-14, př. 2.
Zástupci zřizovatele i odboru školství, mládeže a sportu jednali s ředitelem Středního odborného učiliště zemědělského, Kamenice nad Lipou, Masarykova 410 (dále jen SOU zemědělské) o možnosti přemístit základní školu do budovy domova mládeže při SOU. Podle předběžného zmapování situace by toto řešení znamenalo zásah do panelových nosných zdí tak, aby se dvě ubytovací buňky změnily v jednu učebnu. Takto získané prostory by však nepokryly kompletní prostorové potřeby základní školy. Další možností, která byla prověřena, bylo umístění základní školy do učeben praktického vyučování SOU. Toto řešení z hlediska zajištění bezpečnosti žáků speciální školy není možné, protože učebny se nacházejí v prvním poschodí a žáci by museli přecházet přes prostory, ve kterých jsou umístěny stroje pro výuku učňů.
Pověření pracovníci odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina jednali také se zástupkyní ředitele Základní školy, Kamenice nad Lipou, Vackova 125 o možnosti pronájmu učeben základní školy pro potřeby školy speciální. Bylo konstatováno, že základní škola Kamenice n/L, Vackova 125 je natolik obsazená, že v současné době nemá žádnou volnou učebnu ani jiné prostory, které by mohla speciální škola využívat.
Pověření pracovníci OŠMS jednali dne 20. 2. 2007 se zástupcem podniku Jednota s. d. Kamenice nad Lipou o možnosti využití nabídky pronájmu části budovy podniku. Pracovníci OŠMS po prohlídce nabízených prostor konstatovali, že prostorové podmínky pro školu jsou velmi dobré a po malých stavebních úpravách vyhovující pro provoz základní školy. V současné době má škola 4 třídy se 32 dětmi. Do těchto tříd je zahrnuto všech 9 ročníků. Do školní družiny dochází 25 dětí.
Pro zajištění vyhovujících podmínek pro výuku je třeba počítat minimálně se 4 kmenovými učebnami, 1 cvičnou kuchyní, dílnou pro pracovní vyučování, počítačovou učebnou, kreslírnou, 2 učebnami školní družiny, 1 - 2 šatnami, sborovnou, dvěma kabinety, ředitelnou a sociálními zařízeními pro žáky a učitele.
Návrh řešení Radě kraje je navrhováno pověřit odbor majetkový a odbor školství, mládeže a sportu KrÚ zjištěním rozsahu stavebních úprav a podmínek možného pronájmu pro přemístění Základní školy Kamenice nad Lipou do nabízených prostor Jednoty s. d. v Kamenici nad Lipou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
pověřuje
odbor školství, mládeže a sportu a odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina k dalším jednáním se zástupci podniku Jednota s. d. Kamenice nad Lipou o možnostech a podmínkách pronájmu budovy k výuce žáků Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491.
Odpovědnost OŠMS, odbor majetkový
Termín březen - duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz