Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-09

RK-11-2007-09.doc  RK-11-2007-09pr1.tif
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-11-2007-09
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2006 dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje Vysočina na rok 2007 a v rámci něj v kapitole Školství, mládeže a sportu částku 600 tis. Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina, která bude přidělována na základě pravidel schválených radou kraje ("Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež" schválených usnesením č. 0180/05/2007/RK dne 30. 1. 2007).
V současné době je stav této položky 374 950,- Kč.
OŠMS obdržel na základě pravidel žádosti o podporu žádost o dotaci ve výši 15 000,- Kč na Krajské kolo dětských pěveckých sborů (postupová soutěž končící ústředním kolem) od krajem zřizované organizace (Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč), kterou nyní předkládá radě kraje.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů a dále navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu a rovněž schválit změnu závazného ukazatele u této organizace.
Kopie žádosti o dotaci je přílohou 1 materiálu RK-11-2007-09.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položka "Podpora krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v kraji Vysočina" (ÚZ 00032) byla schválena částka 600 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Domu dětí a mládeže Hrádek, Třebíč, IČ 64271927 z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže v celkové výši 15 000,- Kč na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikovaná rezerva o částku 15 000,- Kč při současném zvýšení rozpočtu položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000,- Kč za účelem poskytnutí dotace Domu dětí a mládeže Hrádek, Třebíč na realizaci Krajského kola dětských pěveckých sborů;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč, Hrádek 964, 674 01 Třebíč, IČ 64271927, organizace zřizované krajem, ve výši 15 000,- Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 10. 4. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz