Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-08

RK-11-2007-08.doc  RK-11-2007-08pr1.doc  RK-11-2007-08pr2.doc  RK-11-2007-08pr3.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-11-2007-08
NázevInvestiční akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" a "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí"
Zpracoval Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina řeší v oblasti sociálních služeb několik problémů řešitelných pouze investiční výstavbou - celkové rekonstrukce nebo nová výstavba.
Domov důchodců Ždírec, příspěvková organizace.
Rada kraje dne 7. 3. 2006, usnesením č. 0276/07/2006/RK schválila stavební záměr na investiční akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce", dle materiálu RK-07-2006-12 př. 1. Jedná se o celkovou rekonstrukci budovy domova v obci Ždírec, která je nevhodná dispozičně, provozně, vyžaduje rozsáhlé stavbě technické zásahy, neumožňuje splnění hygienických předpisů a neumožňuje zajištění kvalitního bydlení pro klienty. Po rekonstrukci dojde ke snížení kapacity z 92 na 79 lůžek. Druhá budova domova v Dobroníně je v takovém stavu, že výhledově by měla být opuštěna bez náhrady. Stavební záměr předpokládal náklady v odhadované výši cca 31 mil. Kč
Na základě tohoto investičního záměru OM zajistil zpracování projektové dokumentace pro realizaci s předpokládanými náklady ve výši 47,1 mil. Kč.
Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace.
Rada kraje dne 3. 10. 2006 projednala materiál RK-29-2006-44 popisující stávající nevyhovující stav budovy domova. Domov využívá ke své činnosti budovu postavenou v roce 1932 pro účely administrativy. V současné době je v objektu ubytováno 180 klientů, z čehož je více než polovina úplně nebo částečně imobilních. Objekt domova z hlediska technického stavu stavebních konstrukcí, dispozičního řešení a provozních požadavků vyžaduje značné investice v podobě téměř generální rekonstrukce objektu. Byl proveden základní odhad nákladů na rekonstrukci při snížení kapacity na cca 130 klientů ve výši cca 110 mil. Kč. Současně byl v materiálu uveden základní odhad nákladů na výstavbu nové budovy domova s kapacitou také 130 klientů ve výši cca 150 mil. Kč. Vzhledem k dosažitelnému efektu (rekonstrukce stávající budovy při níž nebude nikdy dosaženo odpovídajícího provozního uspořádání a výstavba nové budovy umožňující optimální řešení) se OM i OSVZ přikláněly k řešení problému novostavbou. Rada kraje nepřijala rozhodnutí o konkrétním koncepčním záměru (rekonstrukce nebo novostavba) a usnesením č. 1386/29/2006/RK pověřila Bc. Jiřího Vondráčka a odbor sociálních věcí a zdravotnictví, prověřit možnosti realizace výstavby nového objektu pro Domov důchodců Velké Meziříčí, příspěvkovou organizaci, z hlediska jejího financování a s tím souvisejících majetkových převodů.
Ve věci proběhla řada jednání s městem Velké Meziříčí. Město nabízí pozemek ve svém vlastnictví pro výstavbu nové budovy domova a současně žádá o převod stávající budovy Domova pro seniory do svého vlastnictví k využití pro potřeby městského úřadu a dalších úřadů veřejné správy. V současné době je předkládán materiál na jednání zastupitelstva kraje s návrhem na uzavření vzájemných budoucích darovacích smluv na tyto nemovitosti. Město Velké Meziříčí budoucí vzájemné darování nemovitostí projednalo v radě města a materiál je předkládán na jednání zastupitelstva města konaného dne 20. 3. 2007. Uzavřením budoucí darovací smlouvy na pozemek uvažovaný k využití pro novostavbu domova získá kraj Vysočina právo k pozemku, jenž je nezbytnou podmínkou pro další přípravu stavby a i pro doložení reálnosti investičního záměru vůči MPSV.
Současně probíhala jednání o vymezení věcného rozsahu novostavby ve vazbě na potřeby domova a koncepci takového typu zařízení v republikovém měřítku. Odbor majetkový ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, na základě dostupných informací a skutečností, zpracoval "Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí. Dle uvedeného investičního záměru se investiční náklady stavby s kapacitou cca 120 klientů předpokládají ve výši cca 195 mil. Kč. Zvýšení předpokládaných nákladů stavby je způsobeno požadavky na obsah a rozsah prostor a uspořádání budovy.
Obě uvedené stavby - záměry jsou vzhledem ke své finanční náročnosti zřejmě nad možnostmi rozpočtových zdrojů kraje.
Bc. Jiří Vondráček projednával na MPSV možnost získání prostředků ze státní rozpočtu na realizaci staveb - záměrů. V rámci programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb" vyhlašovaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, se předpokládá možnost spolufinancování uvedených akcí pomocí systémové investiční dotace ze státního rozpočtu. Pro přidělení této dotace, je nutné podat žádost o registraci akce v ISPROFIN a to do 31. 3. 2007.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá:
* Schválit "Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" dle materiálu RK-11-2007-08, př. 2
* Rozhodnout o podání žádosti o registraci akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" v ISPROFIN, přílohou žádosti bude "Investiční záměr Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce", materiál RK-11-2007-08, př. 1
* Rozhodnout o podání žádosti o registraci akce "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" v ISPROFIN, přílohou žádosti bude "Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí", materiál RK-11-2007-08, př. 2
StanoviskaRada města Velké Meziříčí souhlasila se zveřejněním záměru darování části pozemku par. č. 5999/3 v k.ú. Velké Meziříčí kraji Vysočina a se záměrem přijetí daru od kraje Vysočina - nemovitostí, které tvoří Domov pro seniory na ul. Hornoměstská a doporučila zastupitelstvu města projednat a schválit oba návrhy budoucích darovacích smluv, které se předmětných nemovitostí týkají.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem. Podrobné stanovisko odboru je obsahem materiálu RK-11-2007-08 př.3.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" dle materiálu
RK-11-2007-08, př. 2;
rozhoduje
* podat žádost o registraci akce "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" v ISPROFIN, přílohou žádosti bude "Investiční záměr Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce", materiál RK-11-2007-08, př. 1;
* podat žádost o registraci akce "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" v ISPROFIN, přílohou žádosti bude "Investiční záměr novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí", materiál RK-11-2007-08, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz