Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-11-2007-07

RK-11-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-11-2007-07
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Štěpkov
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků po dostavění chodníků.
Vysočina je na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 vlastníkem silničních pozemků v k. ú. a obci Štěpkov par. č. 84-ost. pl., silnice o výměře 863 m2.
Obec Štěpkov vybudovala na základě platného stavebního povolení chodníky. Po jejich dostavění nechala obec na své náklady stavbu zaměřit geom. plánem č. 154-2436/2006. Dle tohoto GP byly mimo plán zastavěny i části pozemků ve vlastnictví Vysočiny, které tento GP označil jako nové pozemky. Z pozemku par. č. 84 odměřil mimo jiné pozemek par. č. 84/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2 a pozemek par. č. 84/3- ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m2.
Obec Štěpkov požádala o darování chodníkem zastavěných pozemků dle uvedeného GP par. č. 84/2 a 84/3 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků darovací smlouvou. Jedná se o vypořádání pozemků pod stavbou sloužících veřejnosti. Majetkoprávním vypořádáním bude dosaženo stavu, kdy stavby a pozemky pod nimi budou mít stejného vlastníka.
Odbor majetkový doporučuje radě kraje rozhodnout zveřejnit záměr darování pozemků zastavěných chodníkem do vlastnictví obce Štěpkov a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky zastavěné chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov.
StanoviskaProjednáno s ODSH dne 19.12.2006 - ODSH souhlasí.
Projednáno s SÚS Třebíč dne 19. 12. 2006 - bez námitek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků dle GP č. 154-2436/2006 zastavěných chodníkem par. č. 84/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2 a par. č. 84/3- ost. pl. ost. kom. o výměře 1 m2
v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle GP č. 154-2436/2006 zastavěné chodníkem par. č. 84/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 63 m2 a par. č. 84/3- ost. pl. ost. kom. O výměře 1 m2 v k. ú. a obci Štěpkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Štěpkov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz