Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-07-2007-02

RK-07-2007-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-07-2007-02
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDne 6. února 2007 došlo k havárii systému pro dodávku teplé užitkové vody v Domově pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci. Dne 7. února provedl pracovník oddělení správy realit odboru majetkového posouzení poškození na místě samém se závěrem, že stávající zařízení je neopravitelné a musí být vyměněno spolu s bezpečnostními armaturami.
Vzhledem k charakteru zařízení je nezbytné okamžitě věc řešit a zajistit odstranění havárie a dodávku teplé užitkové vody pro klienty a provoz domova.
Návrh řešení Návrh technického řešení předpokládá výměnu zařízení pro dodávku teplé užitkové vody, výměnu všech bezpečnostních armatur a propojení na stávající zařízení v kotelně. Tím bude zajištěna dodávka teplé užitkové vody. Pro zajištění financování této opravy OM navrhuje zvýšit rozpočet kapitoly Sociální věci o částku 220 tis. Kč, s položkovým určením na příspěvek na provoz. Současně OM navrhuje zvýšit závazný ukazatel dotace na provoz pro Domov pro seniory Náměšť nad oslavou, příspěvkovou organizaci o částku 220 tis. Kč.
StanoviskaOdbor ekonomický k návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 28 063 tis. Kč.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na odstranění havárie systému pro dodávku teplé užitkové vody v Domově pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční transfer pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, IČ 71184538 ve výši 220 tis. Kč k obnově funkčnosti stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody;
schvaluje
* v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 220 tis. Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 220 tis. Kč;
* zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 220 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s obnovou funkčnosti stávajícího systému pro dodávku teplé užitkové vody.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz