Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-29

RK-06-2007-29.doc  RK-06-2007-29pr1.xls
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-06-2007-29
NázevPojištění majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuRada kraje rozhodla usnesením 144/12/2002/RK o realizaci centrálního systému pojištění majetku kraje, včetně majetku svěřeného do správy krajem zřizovaným příspěvkovým organizacím a pojištění všech odpovědnostních rizik kraje a zřizovaných příspěvkových organizací. Do centrálního systému pojištění byly postupně zařazeny všechny příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina. Správu tohoto pojištění zajišťuje dle usnesení rady kraje 273/19/2002/RK pojišťovací makléřská společnost STACH&S.T. a. s., Praha, Kolovratská 2/111, dále jen "makléřská společnost".
Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením 0523/08/2006/ZK o sloučení příspěvkových organizací v oblasti doprava a zřízení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2007, dále jen "KSÚS Vysočiny". KSÚS Vysočiny předložila návrh na vyjmutí strojů a zařízení z předmětu havarijního pojištění, který je obsahem materiálu RK-06-2007-29, př. 1, se zdůvodněním, že dle provozního využití těchto vozidel a strojů nevznikla v uplynulých třech letech žádná pojistná událost.
Návrh řešení Návrh KSÚS na vyjmutí strojů a zařízení z předmětu havarijního pojištění dle materiálu
RK-06-2007-29, př. 1 je odůvodněn finanční úsporou spočívající ve snížení placeného pojistného v roce 2007. Pojistný program schválený radou kraje v roce 2002 byl přijat na dobu určitou do 31. 12. 2007. Návrh pojistného programu kraje na období od 1. 1. 2008 včetně výběrového řízení na výběr pojišťovny, bude zpracován a radě kraje předložen k rozhodnutí v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku.
Návrh předpokládá rozhodnout kladně o návrhu KSÚS na vyjmutí strojů a zařízení z předmětu havarijního pojištění, který je obsahem materiálu RK-06-2007-29, př. 1.
StanoviskaStanovisko správce pojištění, makléřské společnosti STACH&S.T. a. s., Praha:
Smyslem pojistného zabezpečení majetku je předejít případným škodám, kterým je svěřený majetek vystaven, hrozí mu a o nichž časově nevíme, kdy nastanou. Konkrétně u motorových vozidel s havarijním pojištěním je uzavřenou pojistnou smlouvou pojištěno riziko havárie vozidla, odcizení (t.j, krádeží a loupeží) části či celého vozidla, škody způsobené živelnou událostí na vozidle a vandalismus. Škodné události se vztahují na vozidlo, uvedené v pojistné smlouvě, jeho části a příslušenství, tvořící jeho obvyklou výbavu. U řešených vozidel je 9 případů, kdy stářím vozidla převyšují požadované pojistným programem čtyři roky pro povinné pojištění rizika havárie.( H. Brod poř. číslo 9,10,11; Jihlava poř. Číslo 6,7,8,9; Třebíč poř. Číslo 6,7). U předloženého návrhu ukončení havarijního pojištění je 10 vozidel ( pracovních strojů s registrační značkou) jejichž nová cena za jedno vozidlo cca 2 300 000,-Kč osm vozidel v hodnotě cca 1 mil. Kč Hodnota majetku cca 33.5 mil. je bez pojistného zajištění na riziko zejména odcizení, které je nutno vnímat jako nejreálnější co do vzniku škody. Čtyři vozidla je možné z pojištění na základě současných pravidel pojistného programu vyřadit z důvodu stáří nad 4 roky. U bývalé SÚS Žďár nad Sázavou je v současné době, se souhlasem vedení (v rozporu s pojistným programem), mimo pojistné zabezpečení celková hodnota vozidel (s registrační značkou se stářím do čtyř let) cca 5 500 000 Kč. Jejich pojistné by představovalo částku 33 800 Kč.
Závěr:
1. U vozidel se stářím do čtyř let a s hodnotou do 500 000 Kč (přívěs a valníkový vlek) je možné souhlasit s navrhovaným požadavkem, tj. ukončit pojistné zabezpečení v pojistné smlouvě mimo rámec pojistného programu. Jejich vlastník ovšem přebírá riziko vzniku škody na svůj účet za výhody nehrazení pojistného ve výši cca 3 500 Kč na jedno pojištěné vozidlo.
2. U vozidel se stářím do čtyř let a s pořizovací hodnotou 1 mil. až 2. 5 mil. vidíme jako vysoce rizikové navrhované řešení tj. vyjmout je z rámcového pojistného programu. Nebezpečí zejména jejich odcizení lze různými organizačními a zabezpečovacími způsoby minimalizovat, ale ne zcela vyloučit.
3. Vozidla se stářím nad 4 roky bylo možno ke konci pojistného období (tj.31.12.2006) na základě pojistného programu v jednotlivých pojistných smlouvách ukončit. Je možné učinit i dodatečně.
V součinnosti s pojišťovnou jsme připraveni závěrečné rozhodnutí zrealizovat do stávajících pojistných smluv, přestože prováděná změna je časově řešena po určeném období realizace změn ve všeobecných pojistných podmínkách. Řešení výše škody "přes řidiče" je vymezeno zákoníkem práce, kde je uvedena maximální výše požadovaného odškodnění, bez ohledu na skutečnou výši vzniklé škody.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyjmout stroje a zařízení dle materiálu RK-06-2007-29, př. 1 z předmětu havarijního pojištění.
Odpovědnost OM, ředitel KSÚS Vysočiny
Termín 20. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz