Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-28

RK-06-2007-28.doc  RK-06-2007-28pr1.doc  RK-06-2007-28pr2.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-06-2007-28
NázevVeřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby"
Zpracoval Z. Berka
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina musí řešit trvalý nedostatek kancelářských prostor pro krajský úřad. Stávající dislokace zaměstnanců není z pohledu ekonomických a organizačních optimální a problém prostor se stane zcela akutním koncem roku 2008, kdy skončí výpůjčky kancelářských prostor v budovách bývalých okresních úřadů.
Z porovnání možných řešení je jako provozně a organizačně optimální navrhováno zajištění potřebných kancelářských prostor dostavbou krajského úřadu novou budovou "D" v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě.
Zastupitelstvo kraje schválilo dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0573/09/2006/ZK, investiční záměr "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina" a uložilo radě kraje, mimo jiné, zajistit projektovou a investiční přípravu pro dostavbu krajského úřadu na podkladě investičního záměru "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina", zajistit projektovou a investiční přípravu pro stavbu propojovací komunikace mezi ulicí Na Skalce a ulicí Bratří Čapků a části centrálního parkoviště.
Pro splnění tohoto úkolu je nutné zorganizovat výběrové řízení na zajištění zpracovatele dokumentace stavby, a to formou veřejné zakázky na služby.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá nadlimitní veřejné zakázce s povinností uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby na akci "Krajský úřad kraje Vysočina - výstavba budovy D" formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby" dle materiálu RK-06-2007-28, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-06-2007-28, př. 2. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit OM realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejné zakázky OM navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení o zahájení zadávacího řízení do informačního systému: do 9. 2. 2007
* konec lhůty pro podávání nabídek - 10. 4. 2007 ve 12.00 hod.
* otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek - 12. 4. 2007 v 10.00 hod.
* zahájení prací: květen - červen 2007
* dokončení předmětu díla - 24 týdnů od uzavření smlouvy s prodloužením o dobu nutnou k vydání pravomocného územního rozhodnutí
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena,
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na služby
StanoviskaStanovisko RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno, k vymezení opčního práva na další služby v zadávacích podmínkách: "Opční právo je v zadávací dokumentaci přesně vymezeno co do rozsahu i co do času".
Problematika možného porušení autorského práva byla konzultována s právním specialistou - nespatřuje problém v použití vypracované studie jako podkladu pro zadání veřejné zakázky na další projektové práce. Tento závěr lze odvodit z ustanovení §61 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, který stanoví že autor díla vytvořeného na základě smlouvy o dílo uzavřením této smlouvy poskytl objednateli licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na služby na akci "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby" formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-06-2007-28, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky na služby na akci "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby", která bude současně plnit funkce komise pro otevírání obálek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace dle doplněného materiálu
RK-06-2007-28, př. 2;
ukládá
odboru majetkovému zajistit realizaci veřejné zakázky na služby na akci "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby" na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben - květen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz