Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-23

RK-06-2007-23.doc  RK-06-2007-23pr1.tif
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-06-2007-23
NázevPřevoz osob z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do zdravotnického zařízení
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPotřeba převozu z Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina (dále jen PZS) do jiného zdravotnického zařízení nastává tehdy, jestliže během pobytu na PZS dojde ke zhoršení zdravotního stavu klienta a přítomný lékař PZS požaduje jeho další zdravotní vyšetření na oddělení ARO, chirurgie, neurologie, interna apod. Potřeba převozu nastává také po odeznění opilosti klienta, kdy je nutné jej převést k dalšímu ošetření, které nebylo možné pro značnou opilost klienta realizovat před jeho přijetím do PZS, nebo je nutné tuto osobu převést do psychiatrické léčebny nebo jiného zdravotnického zařízení k následné hospitalizaci.


PZS jako nespecifické zařízení nemá IĆZ zdravotnického zařízení a nemá uzavřeny patřičné smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Řidiči sanitních vozidel vyžadují žádanky o přepravu bez nichž nemohou klienta PZS přepravit do jiného zdravotnického zařízení, protože by neměli náklady na dopravu zdravotní pojišťovnou hrazené. PZS nemá tedy možnost potřebný transfer pacienta zajistit.

Protože ve všech výše uvedených případech se jedná o převoz klienta do zdravotnického zařízení k dalšímu ošetření byla písemně požádána VZP ČR o informaci, co všechno je u PZS nutné, aby bylo možné stejně tak jako u ostatních zdravotnických zařízení vypsat a potvrdit žádanku o dopravu, která bude následně zdravotní pojišťovnou proplácena.

KP VZP ČR pro kraj Vysočina v odpovědi potvrdilo, že PZS je ve vztahu k VZP ČR nesmluvní zdravotnické zařízení a podle zákona č. 48/1997 Sb. nelze hradit převozy klientů PZS dopravní zdravotní službou. Lze hradit pouze převozy v souvislosti s poskytnutím neodkladné zdravotní péče, tzn. převozy Zdravotnickou záchrannou službou. VZP ČR dále uvádí, že není v situaci, kdy může jednat o vytváření podmínek k možnosti hradit zdravotní péči nad stanovený rozsah a tím přispívat k třeba částečnému krytí nákladů zařízení vzniklých pro speciální účely.

Finanční náročnost této přepravy není vysoká. V průměru se jedná max. o 120 převozů během 12 měsíců. S ohledem na to, že cena za 1 km se účtuje 15,- Kč a jedná se o převozy z PZS do psychiatrické léčebny (8 km) a do hlavní budovy Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (3 km), tak by částka na převozy neměla přesáhnout 20 tis. Kč ročně.
Návrh řešení Protože pro VZP ČR je PZS nesmluvní speciální zařízení a VZP ČR není ochotna hradit převozy a nenašla žádnou možnost úhrady převozů z PZS do jiného zdravotnického zařízení, je třeba, aby nutné převozy, které nespadají do neodkladné zdravotní péče, uhradil nejprve provozovatel PZS, tedy SMJ s.r.o. (Služby Města Jihlavy), který tuto úhradu následně přeúčtuje na vrub kraji Vysočina. Tímto způsobem dojde k navýšení rozpočtu na PZS o max. 20 tis. Kč ročně.
S ohledem na skutečnost, že úhrada nákladů na provoz PZS vychází z odhadu počtu zachycených osob v daném roce, stejně tak, jako lze pouze odhadnout náklady na převozy pacientů, je možné v případě, že rada kraje rozhodne o proplácení úhrady nákladů za převozy klientů z PZS do jiných zdravotnických zařízení, ponechat stávající rozpočet a tyto náklady přímo zahrnout do upřesňujícího návrhu na úpravy (zpřesnění) rozpočtu na konci kalendářního roku.
StanoviskaStanovisko VZP přiloženo v materiálu RK-06-2007-23, př. 1
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úhradou nákladů za lékařem vyžádaný převoz klientů Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina do jiných zdravotnických zařízení v případech uvedených v materiálu
RK-06-2007-23 a s jejich přeúčtováním prostřednictvím Služeb Města Jihlavy, s.r.o., jako provozovatele Protialkoholní stanice kraje Vysočina, na vrub kraje Vysočina;
ukládá
zahrnout náklady na převozy klientů do ročního vyúčtování úhrady nákladů na provoz Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz