Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-07

RK-06-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-06-2007-07
NázevŽádost o kácení stromů v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval Z. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátila Ing. Martina Gregorová z Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí (dále jen OŽP) s podnětem k podání žádosti o povolení ke kácení dřevin. Jedná se o pokácení porostu topolů (pravděpodobně černých) rostoucích na pozemcích par. č. 4374/1 (areál nemocnice nad Židovským hřbitovem) a par. č. 4371/2 (zelený pás u ulice Rantířovská) v k. ú. Jihlava, které jsou ve vlastnictví kraje Vysočina.
V podnětu je uvedeno, že obecně je topol dřevina nevhodná do městského prostředí, která mimo jiné v době kvetení produkuje velké množství ochmýřených semen, které mohou způsobovat alergické reakce. Navíc tyto topoly dosáhly věku, kdy bude postupně docházet ke snižování jejich provozní bezpečnosti. V blízkosti porostů se nacházejí domy s pečovatelskou službou a komplex nemocnice. Od obyvatel domů a pacientů nemocnice přicházejí na OŽP stížnosti. Proto jeho zástupci provedli několik místních šetření a uznali stížnosti obyvatel za oprávněné. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les může podávat pouze vlastník pozemku, na kterém dřeviny rostou.
Při místním šetření zajistili zástupci odboru majetkového a nemocnice skutečný počet stromů rostoucích na místech označených v podnětu a byla objevena další lokalita porostu topolů. Celkově se tedy jedná o 46 ks topolů v areálu nemocnice nad Židovským hřbitovem (lokalita I.), 34 ks topolů rostoucích na ulici Rantířovská (lokalita II.) a 8 ks topolů v areálu nemocnice v prostranství za parkovištěm (lokalita III.).
Pozemky par. č. 4371/1 - ostatní plocha, jiná plocha, par. č. 4371/2 - ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 4374/1 - ostatní plocha, jiná plocha jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 13324 pro katastrální území a obec Jihlava. Vysočina se stala ve smyslu zákona č. 290/2002 Sb. a na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu ze dne 19. 12. 2002, vlastníkem výše uvedených pozemků, které má v pronájmu příspěvková organizace s názvem Nemocnice Jihlava, p. o.
Při konzultaci s OŽP byly zodpovězeny otázky týkající se nařízení náhradní výsadby, kterou bude nutné provést z důvodu pokácení velkého množství stromů a navrhnuty možnosti využití příspěvku na výsadbu náhradní zeleně. K jeho poskytnutí je nutné podat "Žádost o poskytnutí příspěvku z ekologického fondu Statutárního města Jihlavy na výsadbu náhradní zeleně". Přílohou této žádosti je projekt umístění sazenic nových stromů včetně výběru jejich druhů.
Nemocnice Jihlava, p. o. v zastoupení Ing. Alexandra Filipa, provozně-technického náměstka vydala souhlasné stanovisko k podání žádosti o pokácení stromů rostoucích na pozemcích, které má v pronájmu. Dále poskytla kopii dokumentu: "Sadové úpravy Nemocnice Jihlava - návrh kompozičního řešení, jehož zhotovitelem je VÚKOZ Průhonice", který je vhodným podkladem pro vyhotovení projektu umístění nových sazenic. K tomuto účelu má dále OM k dispozici návrh projektů Nemocnice Jihlava, p. o. do Regionálních operačních programů, aby se nepřekrývaly rozdílné záměry na stejném území.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout podat k Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí žádost o kácení 88 kusů topolů na pozemcích par. č. 4371/1 - ostatní plocha, jiná plocha, par. č. 4371/2 - ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 4374/1 - ostatní plocha, jiná v k. ú. a obci Jihlava z důvodů uvedených výše. V případě kladného rozhodnutí rady kraje podat žádost a následného kladného rozhodnutí o povolení pokácení uvedených stromů zajistí odbor majetkový fyzické i finanční plnění kácení stromů za předchozího zajištění finančního krytí prostřednictvím rozpočtového opatření.
StanoviskaNemocnice Jihlava, p. o. souhlasí s podáním žádosti o pokácení stromů rostoucích na pozemcích, které má v pronájmu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí žádost ke kácení 88 kusů topolů na pozemcích par. č. 4371/1 - ostatní plocha, jiná plocha, par. č. 4371/2 - ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 4374/1 - ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz