Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-06

RK-06-2007-06.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-06-2007-06
NázevStavba autobusových zastávek v v k.ú. a obci Bohdalec
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdboru majetkovému byla postoupena žádost obec Bohdalec o vyjádření k akci "Bohdalec - Autobusové zastávky". Zastávky mají být vybudovány při silnici II/388 a silnici III/3882. Realizací této stavby bude bezbariérově vybudováno a napojeno nástupiště zastávek veřejné linkové dopravy na stávající bezbariérový chodník a dále bude vybudován záliv pro zastavení autobusů. Obec Bohdalec bude na spolufinancování projektu žádat o dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Stavbou budou dotčeny, mimo jiné, i pozemky ve vlastnictví kraje par. č. 1243 a par. č. 1282 v k.ú. a obci Bohdalec. Obec předložila projektovou dokumentaci. Pozemky par. č. 1243 a par. č. 1282 v k.ú. a obci Bohdalec jsou ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou, resp. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočina, katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na LV 264 pro dané k. ú. a obec.
Návrh řešení OM navrhuje vydat souhlas se stavbou "Bohdalec - Autobusové zastávky", která se dotkne pozemků ve vlastnictví kraje. Dle vyjádření Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou by stavba měla probíhat za nepřerušeného silničního provozu a po realizaci stavby by mělo dojít ke geometrickému zaměření a majetkoprávnímu vypořádání. OM současně navrhuje zveřejnit darování částí pozemků par. č. 1243 a par. č. 1282 v k.ú. a obci Bohdalec v k.ú. a obci Bohdalec zastavěných autobusovými zastávkami na úřední desce krajského úřadu po zákonem stanovenou dobu.
Po realizaci stavby provede obec na svůj náklad geometrické zaměření celé stavby a požádá o majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných autobusovými zastávkami.
Vzhledem k tomu, že obec hodlá využít k financováním stavby prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury, musí doložit smlouvu o budoucí smlouvě darovací, kterou kraj obci daruje tu část pozemků, které budou zastavěny zastávkami.
Usnesení předpokládá vydat souhlas se stavbou autobusových zastávek na pozemcích kraje, rozhodnout zveřejnit záměr darování části pozemků na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj zaváže darovat obci pozemky zastavěné zastávkami
StanoviskaSpráva a údržba Žďár nad Sázavou ve svém stanovisku uvádí, že nemá připomínky k předloženému projektu za splnění stanovených podmínek. Po realizaci stavby požaduje majetkoprávní vypořádání.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním částí pozemků zastavěných autobusovou zastávkou.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou "Bohdalec - Autobusové zastávky", kterou budou dotčeny pozemky par. č. 1243 - ost. plocha, silnice a par. č. 1282 - ost. plocha silnice v k.ú. a obci Bohdalec;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 1243 - ost. plocha, silnice a par. č. 1282 - ost. plocha silnice v k. ú. a obci Bohdalec zastavěných autobusovými zastávkami; doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj Vysočina zaváže darovat obci Bohdalec část pozemků par. č. 1243 - ost. plocha, silnice a par. č. 1282 - ost. plocha silnice v k. ú. a obci Bohdalec zastavěných autobusovými zastávkami.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz