Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-04

RK-06-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-06-2007-04
NázevSmlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 "Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina", dále jen "Zásady". Příspěvkové organizace kraje Vysočina jsou dle čl. 2, bodu 2 "Zásad" oprávněny se souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy na pronájem majetku, který jim byl svěřen do správy nebo si najímat majetek od jiných subjektů k plnění svého hlavního poslání, na dobu delší než 1 rok. Dle metodického pokynu návrhy s takovými majetkoprávními úkony v případě nemovitého majetku předkládá radě kraje odbor majetkový. O udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná krajem Vysočina:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava
- nájem pozemku parc. č. 3016/4 v obci a k. ú. Lančov o výměře 16 m2 od Lesů České republiky, s. p. Hradec Králové, Lesní správa Znojmo. Na tomto pozemku je postaven rekreační objekt č.ev. 474, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a správě KSÚS Vysočiny. Nájemní smlouva navržena na dobu určitou do 31. 12. 2011. Užívání pozemku bylo dosud upraveno nájemní smlouvou od 1. 1. 1995 uzavřenou na dobu určitou do 31. 12. 2006. Nájemné navrženo ve výši 208 Kč/rok + DPH, s možností úpravy nájemného dle cenové regulace zveřejňované v Cenovém věstníku MF ČR, v případě zrušení cenové regulace bude výše nájemného sjednána dohodou.
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
- nájem nebytových prostor v domě č.p. 168 v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám., o výměře
23,52 m2 od České spořitelny, a.s., Praha. Účel nájmu zřízení pracoviště digitalizace starých tisků. Nájemné sjednáno ve výši 1 600 Kč/m2/rok, tj. 37 632 Kč/rok, s možností úpravy nájemného o roční míru inflace a služeb spojených s užíváním předmětu pronájmu. Nájemní smlouva navržena na dobu neurčitou, s možností výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou.
- nájem nebytových prostor v areálu bývalého podniku PLEAS 2, ul. Peckovského 2045 v Havlíčkově Brodě. Dle usnesení RK ze dne 10. 6. 2003 č. usnesení 606/20/2003/RK uzavřela Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod nájemní smlouvu na užívání nebytových prostor o výměře 265 m2 (nájemné ve výši 650 Kč/ m2/rok + DPH). Vzhledem k tomu že pronajaté prostory pro potřeby knihovny jsou nedostatečné, byl s účinností od 1. 1. 2005 uzavřen dodatek č. 1, kterým se předmět pronájmu rozšířil o 80 m2 (nájemné ve výši 600 Kč/ m2/rok + DPH). Nyní je předkládán návrh na uzavření dodatku č. 2 upravující další rozšíření pronajatých nebytových prostor o 130 m2 (nájemné ve výši 600 Kč/ m2/rok + DPH).
Návrh řešení Dle § 59 odst. 1, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění a dle čl. 3, bodu 2 "Zásad", je radě kraje vyhrazeno udělovat souhlas s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce. Navrhuje se udělit souhlas s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-06-2007-04.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství, odbor kultury a památkové péče nemá námitek k uzavření nájemní smlouvy dle materiálu RK-06-2007-04.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-06-2007-04.
Odpovědnost ředitel KSÚS Vysočiny, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, odbor majetkový
Termín 20. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz