Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-48

RK-04-2007-48.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-04-2007-48
NázevZařazení nové akce "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou" do rozpočtu kraje, návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuV noci z 18. 1. na 19. 1. 2007 bylo území kraje Vysočina postiženo vichřicí. V několika případech došlo k poškození nemovitého majetku kraje Vysočina.
ČZA v Humpolci, střední škola - poškození střechy domova mládeže ve Světlé nad Sázavou v celé ploše. Jedná se o plochou střechu se zateplením a asfaltovými pasy v celkové výměře 500 m2. Nutné opravy - po demontáži všech zničených částí bude realizována nová skladba střechy včetně zateplení, folie a osazení nových klempířských prvků. Práce provádí na základě výzvy OM firma ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou.
Střecha je aktuálně zakryta provizorně folií.
Předpokládané náklady jsou 1 200 tis. Kč.
Návrh řešení Vzhledem k havarijnímu stavu byly neprodleně zahájeny zabezpečovací a opravné práce tak, aby byly minimalizovány další škody na majetku kraje. Na základě ustanovení čl. 2, odst. 6 "Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina" rozhodl Miroslav Houška, člen rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Jedná se o krajně naléhavý případ - o havarijní situaci, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani ji nemohl předvídat.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zařadit novou stavební akci do rozpočtu kraje Vysočina, schválit rozpočtové opatření k zajištění finančního krytí akce a vzít na vědomí rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s provedením rozpočtového opatření dle návrhu usnesení. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;

schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, § 3122 Střední odborné školy, akce "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou" (běžné výdaje) o částku 1 200 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku;
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava havárie střechy domova mládeže Světlá nad Sázavou" dodavateli ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, se sídlem Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, okres Havlíčkův Brod, PSČ 58401, IČ 62028081.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 23. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz