Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-40

RK-04-2007-40.doc  RK-04-2007-40pr1.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-04-2007-40
NázevFond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2007"
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuFond Vysočiny je jedním z nástrojů pro realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK). Jedním z cílů obsažených v PRK je cíl 3 Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury. Grantový program vychází z aktivit naplňujících dílčí cíl 3.3 Optimalizace rozvoje energetických a vodohospodářských sítí a opatření 3.3.2 Zásobování vodou a 3.3.3 Odvádění a čištění odpadních vod.
Návrh řešení Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina vypracoval na základě PRK návrh grantového programu Čistá voda 2007 zaměřený na podporu studií a projektových dokumentací v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod a vyhlášení tohoto grantového programu podle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Cílem programu je zvýšit podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejných vodovodů včetně umožnění dostupnosti kvalitní pitné vody a podpora obnovy zastaralých a funkčně nevyhovujících systémů zásobování pitnou vodou a její úpravy. Dalším cílem je zvýšení podílu čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění včetně obnovy nevyhovujících kanalizačních systémů. Účelem je zajistit spolufinancování studií nebo projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení souvisejících se zásobováním pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. Program zároveň pomáhá plnit závazky České republiky vůči EU v oblasti vodního hospodářství.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Komise pro zemědělství a životní prostředí:
Komise pro zemědělství a životní prostředí dne 16. 1. 2007 usnesením č. 002/01/2007/KZŽP vzala na vědomí předkládaný grantový program "Čistá voda 2007" a doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit tento grantový program.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Čistá voda 2007" dle materiálu
RK-04-2007-40, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz