Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-35

RK-04-2007-35.doc  RK-04-2007-35pr1.doc  RK-04-2007-35pr1upr1.doc  RK-04-2007-35pr2.doc  RK-04-2007-35pr2upr1.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-04-2007-35
NázevZpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 2. pololetí roku 2006
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuOdboru sekretariátu hejtmana byl zadán úkol vypracovat jedenkrát za pololetí přehled plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva a rady kraje. Za druhé pololetí roku 2006 se uskutečnilo celkem 4 schůze zastupitelstva a 15 schůzí rady. Zastupitelstvo kraje za toto období přijalo celkem 271 usnesení (za předchozí pololetí celkem 330 usnesení), rada kraje 842 usnesení (za předchozí pololetí celkem 1016). V příloze 1 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními ZK a příloze 2 tohoto materiálu je popsán aktuální stav a navržen další způsob práce s dosud částečně nesplněnými nebo nerealizovanými usneseními RK.
Návrh řešení Přílohy 1 a 2 tohoto materiálu rovněž obsahují návrhy, jak u těchto částečně nesplněných nebo dosud nerealizovaných usnesení dále postupovat.
StanoviskaK nerealizovaným usnesením byla vyžádána stanoviska pracovníků a pracovišť, kterým zastupitelstvo nebo rada kraje uložily splnění. Stanoviska jsou obsahem přílohy 1 a 2 tohoto materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za druhé pololetí roku 2006;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2007-35, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2006 a schválit navrhovaná řešení dle materiálu RK-04-2007-35, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz