Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-32

RK-04-2007-32.doc  RK-04-2007-32pr1.doc  RK-04-2007-32pr1upr1.doc  RK-04-2007-32pr2.doc  RK-04-2007-32pr2upr1.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-04-2007-32
NázevZásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
Zpracoval I. Šteklová, V. Obdržálková, A. Krištofová
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuPodle § 35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva.
Zásady a režim povolování pracovních cest členů zastupitelstva kraje upravují Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva č. 3/05 ze dne 29. 3. 2005 schválené usnesením č. 0097/02/2005/ZK.
Návrh řešení V souvislosti s přijetím zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, navrhujeme schválit nové zásady pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva, které reagují na novou právní úpravu.
Návrh uvedených zásad je obsahem materiálu RK-04-2007-32, př. 1. Text s vyznačenými změnami je obsahem materiálu RK-04-2007-32, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Připomínky ekonomického odboru byly zapracovány do návrhu nových Zásad pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva kraje. EO doporučuje přijetí těchto nových zásad.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-04-2007-32, př. 1.
Odpovědnost OSH
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz