Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-31

RK-04-2007-31.doc  RK-04-2007-31pr1.tif  RK-04-2007-31pr2.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-04-2007-31
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - žádost o dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuOblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava (dále jen "ČČK Jihlava") žádá kraj Vysočina o dotaci ve výši 30 000 Kč. Tuto částku chce použít na úhradu nákladů činnosti ČČK Jihlava spojené s jeho účastí na cvičení HORIZONT 2006 (17 390 Kč). Zbývající část dotace využije na podporu další činnosti ČČK Jihlava v integrovaném záchranném systému (IZS) (RK-04-2007-31, př. 1). Tato žádost byla předložena k projednání radě kraje dne 19. 12. 2006. Na základě návrhů a připomínek, které vyplynuly z diskuse, rada kraje materiál odložila.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana materiál doplnil a předkládá jej radě kraje k opětovnému projednání.
Oblastní spolky ČČK patří do ostatních složek IZS a předpokládá se jejich využití při činnosti v rámci IZS. Pro tyto účely zřizují oblastní spolky ČČK jednotky humanitární pomoci. Na území kraje v současné době působí pět oblastních spolků ČČK se sídly v bývalých okresních městech. Každý z nich vystupuje jako samostatná organizace. Oblastní spolky ČČK vhodně doplňují hlavní složky IZS a mají své opodstatnění. Rovněž není nezanedbatelná práce, kterou věnují přípravě obyvatelstva, zejména mladým lidem, při různých formách zdravotní výchovy ve školách apod.
ČČK Jihlava patří ze strany HZS kraje Vysočina k nejvíce využívaným. Účastní se při cvičeních a podobných akcí v rámci IZS. Rovněž se předpokládá jeho nasazení při řešení mimořádných a krizových situací. Pro tyto účely je mezi HZS kraje Vysočina a ČČK Jihlava uzavřena dohoda o plánované pomoci na vyžádání. Význam ČČK Jihlava dokládá jeho aktivní účast při cvičeních, jakými byly HORIZONT 2005 a HORIZONT 2006.
Finanční podpora dobrovolné organizaci, jakým je ČČK Jihlava, umožní jeho hlubší zapojení do systému a přispěje tak k celkovému zvýšení akceschopnosti IZS v kraji Vysočina. Poskytnutí dotace ze strany kraje Vysočina neznamená pro ČČK Jihlava pouze finanční pomoc, ale i ocenění dosavadní práce a významnou morální podporu do budoucna.

Vzhledem k výše uvedenému předkládáme ke schválení poskytnutí dotace ČČK Jihlava ve výši 30 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí ČČK Jihlava na cvičení HORIZONT 2006 a na podporu další činnosti v rámci IZS.
StanoviskaOdbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví souhlasí s poskytnutím příspěvku oblastnímu spolku ČČK Jihlava. Podpora organizací ČČK je v souladu s koncepcí traumatologického plánování kraje Vysočina.
Ekonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 16. 1. 2007 je 30 000 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jihlava, Havlíčkova 44/4481, 586 01 Jihlava, IČ 00426342 ve výši 30 000 Kč na cvičení HORIZONT 2006 a na podporu další činnosti v IZS dle materiálu RK-04-2007-31;
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529 - Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému, položka 5222 - Neinvestiční dotace občanským sdružením o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 30 000 Kč za účelem poskytnutí dotace pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, IČ 00426342, na cvičení HORIZONT 2006 a na podporu další činnosti v IZS dle materiálu RK-04-2007-31.
Odpovědnost sekretariát hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz