Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-24

RK-04-2007-24.doc  RK-04-2007-24pr1.doc  RK-04-2007-24pr1upr1.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-04-2007-24
NázevFond Vysočiny - grantový program "Diagnóza památek"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje zřídilo v roce 2002 svým usnesením 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny jako nástroj k realizaci cílů, dílčích cílů a opatření Programu rozvoje kraje. V rámci naplnění dílčího cíle 2.5 Rozvoj kultury, zachování kulturního dědictví a kulturních tradic - významný prvek rozvoje duchovního života společnosti a opatření 2.5.1 Ochrana a zachování kulturního dědictví, obnova kulturních památek v regionu je počítáno v alokaci Fondu Vysočiny pro rok 2007 s finančními prostředky pro vyhlášení grantového programu "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina.
Návrh řešení Současný stav památek není v důsledku nedostatečné údržby v minulých letech uspokojivý a je zapotřebí značných finančních prostředků na jejich obnovu jak ze zdrojů kraje Vysočina, tak z programů Ministerstva kultury ČR či evropských fondů. Grantový program "Diagnóza památek" je zaměřený na identifikaci poškození a závad konstrukcí movitých i nemovitých kulturních památek v rámci přípravy žádostí o příspěvek na jejich následnou obnovu. Tento rozvojový program si klade za cíl zajistit následnou hospodárnost, efektivitu a účelnost budoucích finančních prostředků vložených do obnovy památek.

Odbor kultury a památkové péče předkládá návrh na vyhlášení grantového programu "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace řešící obnovu movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu RK-04-2007-24, př. 1.
Vývoj čerpání finančních prostředků alokovaných pro dílčí cíl 2.5 v roce 2007 ukazuje následující tabulka:


Celkem dílčí cíl 2.5 pro rok 2007
6 500 000,- Kč
GP Diagnóza památek
- 500 000,- Kč
GP Líbí se nám v knihovně 2007
- 2 000 000,- Kč
GP Edice Vysočiny V.
- 2 000 000,- Kč
GP Regionální kultura VII. (pro rok 2008)
- 2 000 000,- Kč
Zůstatek
0,- Kč
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
ářčáářPředložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "Diagnóza památek" na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 500 tis. Kč dle materiálu RK-04-2007-24, př. 1.
Odpovědnost OKPP
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz