Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-23

RK-04-2007-23.doc  RK-04-2007-23pr1.xls  RK-04-2007-23pr2.doc  RK-04-2007-23pr3.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-04-2007-23
NázevNávrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013
Zpracoval M. Kršňáková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem 1 630 km silnic II. třídy a 2 949 km silnic III. třídy. Celkem kraj vlastní 4 579 km silnic.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ODSH") zpracoval návrh "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina", který zohledňuje rozhodující komunikační spojení významných center osídlení a hospodářského rozvoje regionu a měl by zabezpečovat propojení mezi okresy a sousedními kraji. Tato "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" by měla splňovat parametry osy dopravního spojení, na kterou by měly navazovat ostatní pozemní komunikace na území kraje Vysočina a byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 0214/03/2006/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" dle materiálu ZK-03-2006-42upr1, př. 2).
Kvalitní pozemní dopravní síť je jedním z hlavních rozvojových parametrů pro zajištění ekonomického a hospodářského rozvoje každého regionu a zajišťuje i důležitou roli v rámci dostupnosti základních sociálních a občanských potřeb obyvatel regionu.
Investiční náklady související s nezbytnou souvislou a běžnou údržbou, potažmo s budováním nových úseků pozemních komunikací či zvyšováním a zlepšováním jejich technických parametrů patří k finančně nejnáročnějším investičním akcím.
Cílem kraje je prioritně budovat stanovenou "Páteřní silniční síť kraje Vysočina" v celé délce na technické parametry kategorie S9,5 (což je šíře vozovky 9,5 m mezi sloupky nebo svodidly), na základě dostupných finančních prostředků a tím dosáhnout stanovených stavebních a technických parametrů pro takto určené komunikace a mosty, pod těmito komunikacemi, ve vlastnictví kraje Vysočina.
Rozdělení navržené "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina" dle jednotlivých okresů je následující: Havlíčkův Brod 137 km, Jihlava 136 km, Pelhřimov 154 km, Třebíč 140 km a Žďár nad Sázavou 152 km. Celkem páteřní silniční síť kraje Vysočina tvoří 719 km silnic II. a III. tříd, a ve finančním objemu to představuje investice cca 9 mld. Kč.
S nadcházejícím novým programovacím obdobím 2007-2013 se naskýtá možnost využít finančních prostředků ze strukturálních fondů EU na spolufinancování těchto investičně náročných akcí.
Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možné využít pro zabezpečení realizace prioritně stanoveného plánu "Páteřní silniční sítě kraje Vysočina" s ohledem na přímé investice do infrastruktury tělesa pozemní komunikace patří zejména:
* Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
* Cíl 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR
* Operační program Podnikání a inovace
Mezi rozhodující finanční nástroje, které bude možno využít pro zabezpečení realizace doprovodných investičních akcí souvisejících s investicemi do těles pozemních komunikací s ohledem zejména na aspekty související s životním prostředím a bezpečností provozu, patří zejména:
* Operační program Životní prostředí
* Operační program Doprava
Mezi první investiční projekty, na Páteřní silniční síti kraje Vysočina, které se budou připravovat pro realizaci v rámci prvních let strukturální pomoci období 2007-2013, tedy u kterých se budou předkládat žádosti o finanční podporu na řídící orgány jednotlivých operačních programů v letech 2007 - 2009, patří následující akce:
* II/405 průtah Okříšky
* II/405 Zašovice - Okříšky
* II/360 Velké Meziříčí - Třebíč, zbývající úseky
* II/344 Havlíčkův Brod - Chotěboř, 1. stavba
* II/347 Světlá na Sázavou - D1, 1. stavba
* II/128 Pacov - Lukavec, 2. stavba
* II/375 Jimramov - most evid. č. 375-001
* II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Hrotovice - hranice kraje, 1. stavba
* Přeložka silnice II/352 - Jihlava - Heroltice
* III/399 Stropešín - most evid. č. 399-002
* II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice
* II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba
* II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov
* II/405 Příseka - Brtnice
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba (hr. okresu Jihlava - Velké Meziříčí - křiž. s II/390
* II/360 Štěpánovice - Vacenovice
* III/3525 od Stříteže, rekonstrukce od I/38 do Stříteže
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba (Helenín mosty + 3,1 km silnice), 3. stavba (křiž. II/406 - Pelhřimov)
* II/405 Brtnice - Zašovice
* II/353 Bohdalov, obchvat
* II/360 Oslavička, obchvat 2. stavba
Výše uvedené akce a silniční úseky, jsou v současné době akcemi, u nichž je nejdále dotažena jejich připravenost k předložení projektu z hlediska vyřešených majetkoprávních záležitostí, a dalších nutných předpokladů pro zpracování a předložení žádosti. Harmonogram přípravy realizace výše uvedených projektů je uveden v materiálu
RK-04-2007-23, př. 1 a grafické znázornění výše uvedených úseků silnic Páteřní silniční sítě kraje Vysočina je uvedeno v materiálu RK-04-2007-23, př. 3.
Mimo výše uvedených úseků jsou v současné době částečně rozpracovány další úseky silnic, které by mohly být v průběhu let 2007 - 2009 použity v případě potřeby akcí jako dodatečné akce "náhradní". Z hlediska přípravy však nejsou zpracovány, z hlediska majetkoprávní přípravy a dalších nutných předpokladů, do takové úrovně jako výše uvedené vybrané úseky silnic. Mezi další akce na kterých se v současné době pracuje tedy patří:
* II/344 Dolní Krupá - obchvat
* II/405 Brtnice - průtah
* II/128 Pacov - Lukavec (další 4. stavba)
* II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
* II/405 Příseka - obchvat
* II/353 - Velký Beranov - obchvat
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov (další 3. stavba)
* II/40510 Přibyslavice - Okříšky
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") společně s ODSH navrhuje zpracovat projekty k výše uvedeným úsekům včetně související dokumentace potřebné pro zajištění investičních akcí a jejich předložení v uvažovaných termínech. V současné době jsou vytipovány úseky pozemních komunikací, u kterých je již na základě předchozích jednání a projednání zahájena předprojektová, projektová a v některých případech i majetkoprávní příprava. Tyto úseky nejsou v kolizi se schválenými územními plány daného dotčeného území, nebo tato území je územně plánovací dokumentace neřeší, v několika případech musí dojít ke změně územně plánovací dokumentace a realizace těchto úseků byla projednána na úrovni Rady kraje a Zastupitelstva kraje a výpis usnesení k těmto dotčeným úsekům je uveden v materiálu RK-04-2007-23, př. 2
Projektová dokumentace k vytipovaným úsekům pozemních komunikací (viz
RK-04-2007-23, př. 1) bude vypracována v souladu s požadavky operačních programů, které v rámci svých priorit a opatření budou typově zaměřeny na předpokládané investiční akce.
V současné době jsou známy operační programy ve svém rámcovém zaměření, důležitým podkladem pro vlastní vypracování podkladových materiálů a přípravu vlastních projektů však budou až Prováděcí dokumenty k těmto operačním programům, které rozpracují otázky týkající se vhodných příjemců podpory, uznatelných nákladů, harmonogramů a podmínek pro realizaci veřejných zakázek na investiční akce.
Pro zajištění vstupních podmínek, pro úspěšnou přípravu těchto projektů existuje pracovní skupina, která se řídí harmonogramy, které tvoří přílohu RK-04-2007-23, př. 1 tohoto materiálu. Na koordinaci přípravy projektů se budou spolupodílet ORR, ODSH a Odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "OM"). Veškeré práce na přípravě projektů budou koordinovány tak, aby bylo v co možná nejvyšší míře zabezpečeno předložení výše vyjmenovaných projektů v období od roku 2007 do roku 2009.
Rozdělení koordinačních činností v rámci přípravy projektů je následující:
ORR - zmapování zdrojů z dostupných operačních programů, konzultace s řídícími orgány operačních programů, pomoc ODSH v základní formulaci žádostí a pomoc při zpracování výchozích analýz oblastí a spádových regionů, které budou dotčeny investičními projekty zaměřenými na pozemní komunikace, tedy určitá pomoc při důvodových zprávách a formulacích, pomoc při vlastním vypracování žádosti předkládané do operačního programu a konzultace v otázkách studií proveditelnosti, supervize nad všemi otázkami ve fázi formulace projektu.
ODSH - zpracování podkladů pro projekty silnic, spočívající ve zpracování žádostí, zajištění expertního zpracování studií proveditelnosti a koordinace a řízení činností souvisejících s povinnostmi vůči řídícím orgánům operačního programu. ODSH dále ve spolupráci s Odborem ekonomickým Krajského úřadu kraje Vysočina zajistí závěrečné finanční vyhodnocení projektů.
OM - zpracování podkladů v záležitostech majetkoprávních, zajištění projektové a další technické a obchodní přípravy akcí, veřejných zakázek, řízení fyzické realizace zakázek, zajištění inženýrského dohledu nad plněním zakázek
StanoviskaOM souhlasí s návrhem usnesení.
ODSH souhlasí s navrženým řešením přípravy projektů do dopravní infrastruktury
kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU
ORR souhlasí s návrhem usnesení
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
návrh postupu na zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 - 2013 a harmonogram přípravy vybraných projektů kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury uvedený v materiálu RK-04-2007-23, př. 1 vhodných pro podání projektu v rámci programovacího období 2007-2009;

ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina a Oboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu RK-04-2007-23, př. 1 k předložení do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod nebo do Cíle 3 územní přeshraniční spolupráce Rakousko-ČR nebo do Operačního programu Podnikání a inovace.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový, odbor regionálního rozvoje
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz