Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-20

RK-04-2007-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-04-2007-20
NázevInformace o stavbě II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 a o uzavření dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo na stavební práce na tuto stavbu
Zpracoval T. Pípal
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval stavbu II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010. Jednalo se o rekonstrukci mostu ve vlastnictví kraje, který převádí silnici II/130 přes dálnici D1. Zhotovitelem stavby byla společnost D.I.S., spol. s r.o.
Z důvodu zahájení stavby v pozdním období roku 2005 (nebylo dořešeno odsouhlasení prací v ochranném pásmu dálnice D1 a proto bylo možné stavební práce zahájit až po nabytí právní moci stavebního povolení) a to 7. 11. 2005, byl dne 19. 12. 2005 podepsán Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Dodatek č. 1 řešil rozdělení stavby na dvě etapy s překlenutím zimního období 2005/2006. Termíny byly stanoveny takto: I. etapa 7. 11. 2005 až 15. 12. 2005, II. etapa 1. 4. 2006 až 30. 6. 2006. Termíny obsažené ve smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2005 byly následující: zahájení 09/2005, dokončení stavby 20. 12. 2005. Celková cena stavby dle smlouvy o dílo byla 30 384 777 Kč.
Dne 28. 6. 2006 byl Milošem Vystrčilem, hejtmanem kraje, podepsán dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku č. 2 byly vícepráce spojené zejména se zřízením přechodného dopravního značení pro II. etapu na dálnici D1 dle požadavku ŘSD ČR a dle rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR (od listopadu roku 2005 platilo nové nařízení Vlády ČR, které upravilo režim dopravy na dálnici D1 při dopravních omezeních s požadavkem na zachování vždy dvou jízdních pruhů, což způsobilo změnu postupu prací a změnu rozsahu a způsobu přechodného dopravního značení po dobu omezení provozu na dálnici D1). Zároveň byly řešeny změny v souvislosti s nutným přepracováním realizační dokumentace stavby po snesení mostovky, kdy se zjistilo, že most byl postaven jinak než uváděla výchozí dokumentace mostu. Celková cena díla byla dodatkem č. 2 upravena na 31 541 342,00 Kč vč. DPH. Dodatkem č. 2 byl rovněž upraven termín dokončení stavby na 31. 7. 2006.
V závěru realizace stavby II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, které spočívaly zejména v navýšení skutečné výměry sanovaných konstrukcí, navýšení výměry vodorovného dopravního značení a řezání částí vnějších konzol nosníků mostního objektu ev. č. 130-010. Zároveň s rozšířením předmětu díla o dodatečné práce došlo k zohlednění méněprací vyplývajících ze skutečné potřeby pro provedení díla (méněpráce: čerpání vody, zkoušení materiálů a konstrukcí nezávislou zkušebnou, kácení stromů, průzkumné práce protikorozní a bludných proudů ad.)
Na základě § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, OM vyzval zhotovitele D.I.S., spol. s r. o. k podání nabídky na provedení dodatečných stavebních prácí. Předmět veřejné zakázky na dodatečné stavební práce byl ve Výzvě k jednání specifikován v rozsahu víceprací a méněprací specifikovaných dle skutečnosti. Zhotovitel podal nabídku, která splnila zadané podmínky pro předložení nabídky. Nabídková cena na provedení dodatečných stavebních prací - víceprací byla nabídnuta ve výši 558 088,36 Kč bez DPH a cena na odpočet stavebních prací - méněprací byla naceněna ve výši 334 659,17 Kč bez DPH. Předložená nabídka byla posouzena, nabídkové jednotkové ceny byly oceněny v souladu s položkovými cenami rozpočtu uzavřené smlouvy o dílo. Nabídka byla zadavatelem akceptována a dne 7. 12. 2006 byl Miroslavem Houškou, členem rady kraje pro oblast financí a majetku, podepsán dodatek č. 3 smlouvy o dílo. Celková cena díla tak na základě uzavřeného dodatku činí 31 807 223,41 Kč vč. DPH.
Zhotovitel dokončil dílo dne 22. 8. 2006. Vůči zhotoviteli byla uplatněna smluvní pokuta ve výši 220 000 Kč za nedodržení termínu dokončení stavby a smluvní pokuta ve výši 48 000 Kč za nedodržení termínu odstranění nedodělků. Výše smluvních pokut byla stanovena v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2005.
V současné době je již stavba zkolaudována.
Návrh řešení Návrh předpokládá vzít na vědomí informaci o stavbě a rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o stavbě II/130 Koberovice - rekonstrukce mostu ev. č. 130-010 a rozhodnutí o uzavření dodatků č. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo na stavební práce na tuto stavbu.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz