Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-19

RK-04-2007-19.doc  RK-04-2007-19pr1.doc  RK-04-2007-19pr2.doc  RK-04-2007-19pr3.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-04-2007-19
NázevMajetkoprávní příprava stavby "III/3507 Havlíčkova Borová"
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem silničních staveb na silnicích II. a III. třídy. V seznamu akcí plánovaných k zahájení v roce 2007 je zařazena i stavba "III/3507 Havlíčkova Borová". V této souvislosti je nutné s vlastníky pozemků dotčených budoucí stavbou přistoupit v rámci majetkoprávního vypořádání k uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách, v případě pozemků ve vlastnictví městyse Havlíčkova Borová k uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě tak, aby bylo možné požádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na předmětnou stavbu. Jedná se o budoucí výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou. OM zjistil, že v úseku 0,73 - 0,80 stavebního objektu SO 101 Komunikace část vlastníků vedených v katastru nemovitostí již nežije a při projednávání dědictví nebyly pozemky tvořící trvalý zábor předmětné stavby do dědického řízení zahrnuty, případně dědické řízení neproběhlo vůbec. Současně s realizací první etapy stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" bude probíhat stavba chodníku, jejíž investorem bude městys Havlíčkova Borová. Součástí trvalého záboru pro stavbu chodníku jsou i pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina uvedené v materiálu RK-04-2007-19, př. 3. O bezúplatný převod těchto pozemků z vlastnictví kraje Vysočina požádal dne 17. 1. 2007 městys Havlíčkova Borová.
Návrh řešení Z důvodu dlouhých lhůt při dohledávání potencionálních dědiců a následného samotného dědického řízení OM navrhuje rozdělení stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" do dvou etap, z nichž by v letošním roce byla realizována etapa první tvořená stavebním objektem SO 101 Komunikace: sil. III/3507 v úseku 0,00 km do 0,72 km dle projektové dokumentace. Druhá etapa tvořená částí stavebního objektu SO 101 Komunikace: sil. III/3507 v úseku 0,72 km do 0,82 km, stavebním objektem SO 201 - Most ev. č. 3507-002 a stavebním objektem SO 103 Křižovatka: sil. III/3507 a III/3508 by následovala po jednoznačném vyjasnění vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům.
OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách s vlastníky a na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2007-19, př. 1 a rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách s městysem Havlíčkova Borová na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2007-19, př. 2 a př. 3.
Záměr darovat městysi Havlíčkova Borová pozemky ve vlastnictví kraje uvedené v materiálu RK-04-2007-19, př. 3 určené pro stavbu chodníku je třeba zveřejnit dle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s realizací stavby "III/3507 Havlíčkova Borová" ve dvou etapách;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu RK-04-2007-19, př. 3 městysi Havlíčkova Borová;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách na pozemky v rozsahu, za ceny a s vlastníky dle materiálu RK-04-2007-19, př. 1;
* rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi městysem Havlíčkova Borová jako budoucím dárcem a krajem Vysočina jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2007-19, př. 2;
* rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem a městysem Havlíčkova Borová jako budoucím obdarovaným na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-04-2007-19, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 27. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz