Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-18

RK-04-2007-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-04-2007-18
NázevII/406 Salavice, II/639 Batelov, investiční záměry na úpravu křižovatek
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuObec Salavice je přístupná ze silnice II/406 přes dvě křižovatky a to se silnicí III/4061 a se silnicí III/4062. V blízkosti obou křižovatek prochází železniční trať Kostelec u Jihlavy - Slavonice. Přejezd přes silnici III/4061 je v km 3,325, druhý přejezd přes silnici III/4062 je v km 3,717 této trati. Křižovatka silnic II/406 a III/4062 neumožňuje při výjezdu z obce Salavice vzhledem k příliš velkému podélnému sklonu odbočení vpravo ve směru do Kostelce u Jihlavy a dále vzhledem k ostrému úhlu křížení silnic je téměř znemožněno bezpečné levé odbočení ze silnice II/406 ve směru od Jihlavy do obce. Dne 5. 5. 2006 projednávala Dopravní komise Rady kraje Vysočina "Nebezpečné železniční přejezdy". Dopravní komise doporučila odboru majetkovému zahájit přípravu řešení. Dne 2. listopadu 2006 se konalo jednání mezi zástupci Krajského úřadu kraje Vysočina, Českých drah - Správy dopravní cesty, Policie a dalších zainteresovaných stran. Zde byl dohodnut návrh řešení, na základě kterého odbor majetkový zajistil vypracování investičního záměru pro úpravu křižovatek. Původní záměr ponechat přejezd v km 3,325 pouze pro pěší a pro provoz vozidel upravit přejezd v km 3,717 nelze na základě výše uvedeného akceptovat. Návrh úpravy spočívá v úpravě křižovatky se silnicí III/4062 osazením svodidel, aby byl dovolen sjezd na železniční přejezd v km 3,717 pouze ze směru od Třeště a nájezd na silnici II/406 do Třeště. Současně bude upraveno vodorovné a svislé značení. Součástí úprav křižovatky se silnicí III/4061 je navrhováno zbudování pruhu pro odbočení vlevo ze směru od Jihlavy, včetně protilehlého dopravního stínu. Rozšíření komunikace vyvolá rovněž úpravu autobusových zastávek. Na základě požadavku Policie ČR návrh uvažuje s vybudováním chodníku pro bezpečný pohyb chodců v daném místě. České dráhy úpravy přejezdů mají schváleny v rozpočtu roku 2007 k realizaci. Navrhované řešení vyžaduje zařadit silnici III/4062 v daném úseku do plánu zimní údržby.
V obci Batelov jsou v současné době vlevo ve směru od Jihlavy využívány dva přejezdy ze silnice II/639 přes železnici č. 204 Jihlava - Veselí nad Lužnicí. Z důvodu nevyhovující křižovatky zde bylo v minulosti několik dopravních nehod. Dne 5. 5. 2006 projednávala Dopravní komise Rady kraje Vysočina "Nebezpečné železniční přejezdy". Dopravní komise doporučila odboru majetkovému zahájit přípravu řešení. Návrh uvažuje se zrušením prvního přejezdu v km 69,400 ve směru od Jihlavy a využíváním pouze druhého sjezdu v km 69,222. Toto řešení je podmíněno úpravou křižovatky silnic II/639 a III/13424. Návrh uvažuje rozšířit stávající křižovatky o pruhy pro pravé a levé odbočení ze silnice II/639 se základní šířkou jízdního pruhu 3,0 m. Rušení prvního železničního přejezdu vyžaduje odfrézování a odstranění podkladních vrstev vozovky mezi silnicí II/639 a železničním přejezdem a dále mezi železničním přejezdem a cestou k nádraží ve směru z obce. Stávající chodník pro pěší bude zachován. Navrhuje se po provedení úprav vyřadit tento úsek silnice ze silniční sítě a předat obci Batelov. Návrh stavebních úprav křižovatek byl předběžně projednán se zástupci obce Batelov bez připomínek.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválit investiční záměr stavby "II/406 Salavice - křižovatka", který je materiálu RK-04-2007-18, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá schválit investiční záměr stavby "II/639 Batelov - křižovatka", který je obsahem materiálu RK-04-2007-18, př. 2.
Akce jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu na rok 2007, kapitole Nemovitý majetek, položka Investice v dopravě, která je rozepsána do jednotlivých akcí v příloze M4.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení, při přípravě zimního operačního plánu na další zimní období bude silnice III/4062 v předmětném úseku zařazena do zimní údržby.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* investiční záměr stavby "II/406 Salavice - křižovatka" v rozsahu materiálu
RK-04-2007-18, př. 1;
* investiční záměr stavby "II/639 Batelov - křižovatka" v rozsahu materiálu RK-04-2007-18, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 23. ledna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz