Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-17

RK-04-2007-17.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-04-2007-17
NázevII/360 obchvat obce Oslavičky, návrh na zařazení akce do přílohy M4
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuOdbor majetkový zrealizoval akci "II/360 obchvat obce Oslavičky", 1. stavbu. Na stavbou dotčené pozemky byly uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě. V současné době jsou již uzavírány kupní smlouvy a postupně jsou prováděny vklady vlastnického práva katastrálním úřadem. Z podmínek kupních smluv vyplývá povinnost kraje Vysočina v termínu do 30 dnů po provedení vkladu vlastnického práva proplatit kupní ceny vlastníkům pozemků. Celková výše nákladů na koupi pozemků je řádově 1,1 mil. Kč. Další náklady vzniknou na základě výpočtů náhrad za odnětí ZPF a LPF. Akce nebyla zařazena do návrhu rozpočtu kraje Vysočina pro rok 2007, protože se předpokládala možnost dofinancování akce z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Návrh řešení Návrh předpokládá zařazení jmenovité akce "II/360 obchvat obce Oslavičky" do přílohy M4. Finanční krytí bude realizováno přesunem rozpočtových prostředků v rámci kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě rozepsané do jednotlivých akcí v příloze M4.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení s tím, že finanční krytí bude zajištěno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M4.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci "II/360 obchvat obce Oslavičky" do přílohy M4, rozepisující položku Investice v dopravě kapitoly Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 23. ledna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz