Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-16

RK-04-2007-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-04-2007-16
NázevUzavření nepojmenované smlouvy mezi Vysočinou a E.ON Distribuce, a.s.
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa odbor majetkový se obrátila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava se žádostí o uzavření nepojmenované smlouvy řešící uložení inženýrských sítí v rozporu s podmínkami vydanými Správou a údržbou silnic Jihlava. Usnesením 0456/10/2006/RK ze dne 4. 4. 2006 bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, mimo jiné se společností E.ON Česká republika, a.s., podle které tato společnost bude oprávněna uložit do pozemků ve vlastnictví kraje kabely NN - týká se stavby Telč - ul. Masarykova. K uložení kabelu bylo vydáno stanovisko Správy a údržby silnic Jihlava, kde jednou z podmínek je uložení kabelu v hloubce 1,20 m k niveletě vozovky. Smlouva byla uzavřena a stavba již byla zrealizována a nyní má být zkolaudována. Správa a údržba silnic Jihlava ve svém vyjádření ze dne 17. 10. 2006 uvádí, že nesouhlasí s vydáním kolaudačního rozhodnutí, neboť při výstavbě nebyly dodrženy podmínky týkající se hloubky uložení kabelu NN a požaduje splnění podmínek uvedených ve stanovisku.
Jako možnost řešení vzniklé situace navrhuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny uzavření nepojmenované smlouvy, v níž by se společnost E.ON zavázala, že uhradí náklady, které by v budoucnu mohly vzniknout na mělce uloženém kabelu NN ze strany vlastníka komunikace při provádění běžné údržby, zimní údržby, či při rekonstrukcích a opravách konstrukčních vrstev silnice. V případě, že tato smlouva bude uzavřena, nemá správce komunikace již námitky ke kolaudačnímu řízení.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice nepojmenovanou smlouvu, ve které se tato společnost zaváže, že v případě poškození kabelu NN uloženého v pozemcích par. č. 7370/1, par. č. 7443/1 v k. ú. a obci Telč vlivem silničního provozu, údržby silnice, popř. rekonstrukcí silnice ponese náklady na odstranění vzniklé škody za svého. Uvedený závazek by platil po dobu životnosti zařízení, popř. do doby přeložení kabelu do příslušné hloubky. Po podpisu této smlouvy by majetkový správce uvedených pozemků a komunikace III/40610 souhlasil s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
StanoviskaODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi Vysočinou a společností E.ON Distribuce, a.s. Lannova 205/16, České Budějovice, ve které se tato společnosti zaváže, že v případě poškození kabelu NN uloženého v pozemku par. č. 7370/1 a par. č. 7443/1 v k. ú. a obci Telč v nedostatečné hloubce, vlivem silničního provozu, údržby silnice, popř. rekonstrukce silnice ponese úhradu vzniklé škody za svého.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín únor 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz