Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-14

RK-04-2007-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-04-2007-14
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa základě podnětů města Pelhřimov na odvedení dešťových vod ze silnice II/112 z důvodů opětovného zaplavování přilehlých rodinných domků na ulici Rynárecká v Pelhřimově byla zařazena do rozpočtu kraje Vysočina akce "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově", která představuje celkovou výměnu konstrukce vozovky se snížením nivelety, rekonstrukci chodníků a výstavbu dešťové kanalizace. Projektované stavební práce předpokládají účast dvou investorů - města Pelhřimov a kraje Vysočina. Na základě těchto skutečností bylo přijato jako nejvhodnější řešení sdružení obou zadavatelů za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. Za tímto účelem byla mezi Vysočinou a městem Pelhřimovem uzavřena dne 24. 10. 2006 Smlouva o společném postupu zadavatelů, ve které byly upraveny jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a která stanoví způsob jednání jménem sdružení zadavatelů. Jako vedoucí zadavatel byla určena Vysočina.
Výzvou k podání nabídky odeslanou odborem majetkovým dne 27. 11. 2006 bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově". Ve smyslu Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina náměstek hejtmana kraje Václav Kodet schválil na základě návrhu odboru majetkového zadání této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Kritériem stanoveným zadavatelem pro hodnocení předložených nabídek z hlediska jejich pořadí byla stanovena nejnižší nabídková cena.
Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem stanovena na 14. 12. 2006 do 1000 hod. V této lhůtě podalo své nabídky 6 dodavatelů, z toho 5 vyzvaných zájemců. Doručené nabídky byly předány hodnotící komisi, která byla jmenována náměstkem hejtmana kraje a byla současně pověřena funkcí komise pro otevírání nabídek a zvláštní komise pro posouzení kvalifikace. Jednání hodnotící komise za účasti pověřených zástupců 4 uchazečů, kteří podali své nabídky, proběhlo dne 14. 12. 2006. Jednání komise bylo zahájeno ve 1220 hod. Hodnotící komise zahájila svoji činnost ustanovením předsedy a místopředsedy komise a následně přistoupila za účasti zástupců dodavatelských firem k otevírání obálek a kontrole úplnosti nabídek v souladu s § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb. Kontrole úplnosti vyhověly všechny nabídky. Poté komise provedla posouzení kvalifikace uchazečů. Jeden uchazeč byl zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění kvalifikace. Na druhém jednání komise dne 4. 1. 2007 byly posuzovány nabídky z hlediska požadavků zákona a zadávacích podmínek. V průběhu posouzení předložených nabídek bylo zjištěno, že nabídka jednoho uchazeče vykazuje nejasnosti, které mají vliv na nabídkovou cenu. Ve smyslu § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. byl proto uchazeč vyzván k podání písemného vysvětlení ve lhůtě stanovené hodnotící komisí. Ostatní nabídky vyhověly požadavkům zadavatele. Na třetím jednání dne 15. 1. 2007 komise posoudila vysvětlení vyzvaného uchazeče jako dostačující a nabídku zařadila do dalšího hodnocení. Komise poté přistoupila k vyhodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena. Ze všech jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou obsahem materiálu RK-04-2007-14, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přiložena materiálu RK-04-2007-14, př. 1.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 11 575 649,51 Kč bez DPH předložil uchazeč STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, z toho dílčí cena pro Vysočinu je 8 132 073,50 Kč bez DPH a dílčí cena pro město Pelhřimov 3 443 576,01 bez DPH.
Pořadí nabídek tak jak bylo určeno hodnotící komisí je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz