Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-10

RK-04-2007-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-04-2007-10
NázevStavba chodníku v k. ú. a obci Senožaty
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o stavbu chodníku u silnice II/130 v obce Senožaty.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemků par. č. 2393/6-ost. pl., silnice o výměře 4 518 m2 a par. č. 2411/1-ost. pl., silnice o výměře 10 450 m2 oba v k. ú. a obci Senožaty, které vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a které jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov na LV 143 pro uvedené k. ú. a obec.
Obec Senožaty hodlá jako investor na části těchto pozemků vybudovat chodník. Obec Senožaty počítá s tím, že po dokončení stavby bude tato na její náklady zaměřena geometrickým oddělovacím plánem a dojde k majetkoprávnímu vypořádání v tom smyslu, že části pozemků par. č. 2393/6 a par. č. 2411/1 zastavěné chodníkem budou darovány obci Senožaty. Obec Senožaty se zavázala, že veškeré náklady se stavbou a s majetkoprávním vypořádáním budou hrazeny z jejích finančních zdrojů.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u silnice II. tř., doporučuje odbor majetkový radě kraje vyslovit souhlas se stavbou chodníku dle podmínek stanovených KSÚS pro Vysočinu, provoz Pelhřimov.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 2393/6 a 2411/1 v k. ú. a obci Senožaty, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí těchto pozemků do vlastnictví obce Senožaty a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěné části těchto pozemků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Senožaty.
StanoviskaSouhlasné vyjádření KSÚS, provoz Pelhřimov ze dne 8. 1. 2007.
ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemcích par. č. 2393/6 a 2411/1 v k. ú. a obci Senožaty;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěných částí pozemků par. č. 2393/6 a 2411/1 v k. ú. a obci Senožaty do vlastnictví obce Senožaty;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem chodníkem zastavěné části pozemků par. č. 2393/6 a 2411/1 v k. ú. a obci Senožaty z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Senožaty.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz