Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-05

RK-04-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-04-2007-05
NázevInformace o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce na stavbu "III/15245 Dalešice - most"
Zpracoval T. Pípal
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDne 23. 10. 2006 bylo předáno staveniště a byly zahájeny stavební práce na stavbě III/15245 Dalešice - most. Uvedená stavba je realizována dle smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 10. 2006. Termín dokončení stavby byl ve smlouvě o dílo stanoven v souladu s podmínkami veřejné zakázky v termínu do 70 dnů od data předání staveniště tj. dokončení stavby bylo stanoveno na 1. 1. 2007.
Při provádění stavebních prací - částečné demolici starého mostu a pokládce ocelových tubusů tvořících otvory nového mostu došlo k opakovanému vyplavení prostoru staveniště. K vyplavení došlo v důsledku vypouštění rybníků ležících na toku potoka Rouchovanka, který most ev. č. 15245-1 přemosťuje. Uvedená skutečnost měla za následek zpoždění výstavby. Od druhé poloviny prosince 2006 došlo k zastavení výroby obalovaných živičných směsí. Z tohoto důvodu nebylo možné zajistit provedení konstrukčních živičných vrstev vozovky mostního objektu a nebylo možné dokončit dílo v řádném termínu. Na stavbě jsou položeny živičné vrstvy na celé délce komunikace, je hotova konstrukce mostu. K dokončení zbývá pouze položení živičných vrstev přes mostní konstrukci, osazení svodidel na mostu a finalizace terénních úprav. Lokalita umožňuje bezproblémové zajištění objízdné trasy přes zimní období.
Na základě uvedených skutečností, které znemožnily dodržení termínu výstavby, OM předložil Václavu Kodetovi, náměstkovi hejtmana kraje, návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla do 31. 5. 2007. Dodatek č. 1 byl uzavřen dne 22. 12. 2006. Dodatek č. 1 řeší pouze změnu termínu dokončení stavby.
Návrh řešení O rozhodnutí o uzavření dodatku smlouvy o dílo v průběhu plnění veřejné zakázky je informována rada kraje. Návrh předpokládá vzít na vědomí rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje, o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje, o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce na stavbu "III/Dalešice - most".
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007- 1- 23
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz