Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-04

RK-04-2007-04.doc  RK-04-2007-04pr1.doc  RK-04-2007-04pr2.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-04-2007-04
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
Zpracoval K. Sotonová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 9/2006 dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2006/ZK rozpočet kraje na rok 2007. V kapitole Školství, mládeže a sportu - Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - je vyčleněna částka 1 500 tis. Kč na Dofinancování evropských projektů.
Na svém zasedání č. 1/2006 dne 10. 1. 2006 schválila rada kraje usnesením č. 0042/01/2006/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů. V roce 2006 bylo dofinancováno 27 projektů v celkové výši 1 602 400 Kč.
Na základě uvedených dokumentů zažádala o příspěvek na dofinancování evropských projektů Základní škola Třebíč, Ul. Kpt. Jaroše 836. Celková výše požadovaného příspěvku činí 114 000 Kč.
Odbor školství, mládeže a sportu zpracoval a vyhodnotil žádost o poskytnutí příspěvku (dále jen "dotace").
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu předkládá radě kraje v materiálu RK-04-2007-04, př. 1 žádost o dofinancování evropského projektu Základní školy Třebíč, Ul. Kpt. Jaroše 836. Doporučujeme dofinancovat projekt v požadované výši a přidělit částku 114 000 Kč. Návrh smlouvy je součástí materiálu RK-04-2007-04, př. 2.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Dofinancování evropských projektů schválena částka 1 500 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu - § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - položka Dofinancování evropských projektů Městu Třebíč pro Základní školu Třebíč, Ul. Kpt. Jaroše 836 ve výši 114 000 Kč na dofinancování evropských projektů.
Odpovědnost OŠMS, EO
Termín 25. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz