Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-34

RK-02-2007-34.doc  RK-02-2007-34pr1.doc  RK-02-2007-34pr2.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-02-2007-34
NázevInformace o postupu zřizovatele při schvalování školního řádu
Zpracoval M. Pech
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuPo nástupu do funkce k 1. 8. 2006 předpokládal ředitel Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Mgr. Milan Novák, že škola má v souladu s § 185, odst. 10 a § 168 odst. 1, písm. c, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona školní řád schválený školskou radou. Po zjištění, že tomu tak není, se rozhodl, že stávající školní řád z roku 1999 přepracuje a předloží ke schválení školské radě. Práci na vytvoření nového školního řádu zahájil pan ředitel neprodleně již v měsíci září s pomocí zástupců paní Vejrové a pan Rojky a 8. 8. 2006 sdělil elektronicky školské radě, že tvoří nový školní řád. 12. 10. 2006 vyzvala školská rada ředitele školy k předložení nového školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků do 7. 11. 2006. Návrh školního řádu byl od 9. 10. vyvěšen k připomínkování na školním intranetu a po projednání se studentskou radou a v pedagogické radě byl 6. 11. 2006 schválen vedením školy. Toto znění předložil ředitel školy elektronicky členům školské rady dne 7. 11. 2006. 14. 11. školská rada nehlasovala o předloženém návrhu a vyzvala ředitele školy, aby do dokumentu zapracoval její připomínky. 28. 11. byl upravený školní řád znovu zaslán elektronicky členům školské rady. 8. 12. uplynula měsíční lhůta daná § 168, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon pro schválení školního řádu školskou radou. Ta o předloženém návrhu hlasovala až 14. 12. 2006 a dokument počtem hlasů 1 - 4 - 0 (pro, proti, zdržel se) neschválila. Ředitel školy byl vyzván, aby zcela přepracovaný dokument předložil školské radě počátkem ledna. Další jednání školské rady, kde by měla být předložená varianta školního řádu schválena, je plánováno na 16. 1. 2007 a tomuto jednání má být v souladu s § 168, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon přítomen zástupce zřizovatele.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje pověřit jako zástupce zřizovatele jednáním se školskou radou dne 16. 1. pracovníky odboru Mgr. Pecha a Mgr. Krčála a nastalou situaci dále řešit tak, že předsedkyně školské rady, Mgr. Suchá bude písemně vyzvána v souladu s § 168, odst. 1 písm.c) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon k zaslání návrhů změn školského řádu za školskou radu. V souvislosti s usnesením Školské rady z 14. 12. 2006 (příloha 1 materiálu RK-02-2007-34) zašle OŠMS Mgr. Suché oznámení o pověření pracovníků odboru zúčastnit se jednání školské rady. S ohledem na zápis z jednání školské rady (příloha 2 materiálu
RK-02-2007-34) bude předsedkyně školské rady seznámena dopisem s tím, že skutečnosti popsané v bodech 4) a 5) přiloženého zápisu byly prošetřeny v souvislosti se stížností na ředitele školy adresovanou hejtmanovi kraje, členům rady a některým zastupitelům a šetřením stížnosti nebyla shledána žádná pochybení. OŠMS svolá před jednáním se školskou radou přípravnou schůzku, na kterou budou pozváni i členové školské rady zvolení za zřizovatele Ing. Tomáš Hermann a Mgr. Jan Štefáček.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace v materiálu RK-02-2007-34;
pověřuje
pracovníky odboru školství, mládeže a sportu Mgr. Miroslava Pecha a Mgr. Víta Krčála zúčastnit se jednání Školské rady Havlíčkova gymnázia, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 dne 16. 1. 2007 jako zástupců zřizovatele.
Odpovědnost OŠMS
Termín 16. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz