Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-17

RK-02-2007-17.doc  RK-02-2007-17pr1.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-02-2007-17
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Týden vzdělávání dospělých
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuRada kraje projednala dne 24. 10. 2006 podporu aktivit Týdne vzdělávání dospělých a přijala usnesení č. 1486/31/2006/RK:
"Rada kraje bere na vědomí přehled aktivit navržených k realizaci v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálu RK-31-2006-22, př. 1upr1; schvaluje spoluúčast kraje na financování aktivit Týdne vzdělávání dospělých v celkové výši maximálně do 100 000,- Kč a pověřuje OŠMS předložit radě kraje návrh na poskytnutí dotací konkrétním realizátorům akcí po skončení Týdne vzdělávání dospělých na základě předložených zpráv a vyúčtování."
Rada kraje na svém jednání dne 19. 12. 2006 přijala usnesení č. 1858/37/2006/RK:
"Rada kraje rozhoduje poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství) organizacím dle předloženého přehledu výsledků a vyúčtování v celkové výši 64 230,- Kč za účelem krytí nákladů aktivit realizovaných v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálů RK-37-2006-53, př. 1upr1 a RK-37-2006-53, př. 2upr1."
Návrh řešení Občanskému sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava byla v roce 2006 již vyplacena dotace vyšší než 200 000,- Kč a proto nemohlo být proplacení nákladů občanskému sdružení při jednání rady kraje č. 37/2006 schváleno. V roce 2006 již z časových důvodů nemohla být dotace schválena ani zastupitelstvem kraje. OŠMS proto předkládá radě kraje materiál navrhující proplacení občanskému sdružení nákladů vynaložených na realizaci aktivity TVD, a to ve výši 600,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství schválena částka 500 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Občanskému sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava, IČ 62797549 dle předloženého vyúčtování v celkové výši 600,- Kč za účelem krytí nákladů na aktivitu realizovanou v rámci Týdne vzdělávání dospělých;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 00302 Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství o částku 600,- Kč za účelem poskytnutí dotace Občanskému sdružení ŽIVOT 90 - Jihlava na krytí nákladů na aktivitu realizovanou v rámci Týdne vzdělávání dospělých dle materiálu RK-02-2007-17, př. 1.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz