Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-04

RK-02-2007-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-02-2007-04
NázevII/387 Štěpánov nad Svratkou, II/129 Cetoraz - mosty
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuStavební stav mostu ev.č.387-007 na silnici II/387 ve Štěpánově nad Svratkou (ZR) je od roku 2002 hodnocen v VI. kvalifikačním stupni - velmi špatný a je snížena zatížitelnost mostu. Na základě výkonu státního stavebního dohledu dne 16.11.2005 byly zjištěny na mostě závady, které ohrožují další bezpečný provoz mostu. Zjištěné závady vyžadují okamžitou nápravu stavu mostu a navazujícího úseku silnice II/387. Odbor majetkový zadal v roce 2003 vypracování záměru stavby, ve kterém je navrhováno odstranění stávajícího mostu a výstavba nového mostu železobetonové konstrukce, volné šířky 10,5 m, šířka mezi obrubami 7,5 m, s jednostranným chodníkem. V rámci stavby je nutno provést úpravu navazujícího úseku silnice v délce cca 320 m, tak aby upravovaný úsek navazoval na již předchozí úpravu silnice II/387. Šířkové uspořádání silnice bude provedeno v kategorii MO 8/40.
Stavební stav mostu ev.č. 129-002 na silnici II/129 v Cetorazi (PE) je od roku 2005 hodnocen v VI. kvalifikačním stupni - velmi špatný. Most vykazuje závady, ohrožující bezpečný provoz mostu. K mostu byla dodatečně zbudována lávka pro pěší, která je jednostranně uložena k mostní konstrukci, čímž mostu přitěžuje. Odbor majetkový zadal v roce 2006 vypracování investičního záměru stavby, ve které je navrhována rekonstrukce mostu jako přesýpaná konstrukce z vlnitého plechu protažená do stávajícího mostu s dosypáním svahů dle stávajícího násypu. Prostor mezi novou ocelovou konstrukcí a původní klenbou bude zainjektován betonem. Bude zbudován jednostranný chodník a upravena niveleta navazující silnice.
OM navrhl zařazení výše uvedených akcí do rozpočtu kraje k realizaci v roce 2007. Akce jsou zařazeny ve schváleném rozpočtu na rok 2007, kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 - Investice v dopravě.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o zadání a realizaci stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most" v rozsahu dle předloženého záměru stavby, který je obsahem materiálu RK-02-2007-04, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o zadání a realizaci stavby "II/129 Cetoraz - most" v rozsahu dle předloženého investičního záměru, který je obsahem materiálu
RK-02-2007-04, př. 2.
StanoviskaZahájit práce na přípravě a realizovat odstranění závad v případě mostu ev.č.387-007 na silnici II/387 ve Štěpánově nad Svratkou bylo doporučeno usnesením 010/02/2006/DK Dopravní komise Rady kraje Vysočina
Žádost o zařazení realizace rekonstrukce mostu ev.č. 129-002 na silnici II/129 v Cetorazi, kterou předložila SÚS Pelhřimov, byla projednána v Dopravní komisi Rady kraje Vysočina a přijato usnesení 008/02/2005/DK, kterým bylo doporučeno zařazení do zásobníku investičních akcí a souvislých oprav.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor ekonomický nemá k materiálu připomínky. Finanční krytí je řešeno zařazením obou akcí do rozpočtu na rok 2007, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice v dopravě.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zadat přípravu a realizaci stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most" v rozsahu dle materiálu RK-02-2007-04, př. 1;
* zadat přípravu a realizaci stavby "II/129 Cetoraz - most" v rozsahu dle materiálu
RK-02-2007-04, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. ledna 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz