Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-03

RK-02-2007-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-02-2007-03
NázevStavba chodníku a rozšíření silnice v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o stavbu chodníku a rozšíření silnice III/4043 v městysu Luka nad Jihlavou.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. 1576/2-ost. pl., silnice o výměře 16496 m2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou, který vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Jihlava na LV 313 pro uvedené k. ú. a obec.
Městys Luka nad Jihlavou hodlá jako investor na části této silnice vybudovat chodník. Při projednávání možnosti této stavby mezi investorem a SÚS Jihlava bylo dohodnuto, že současně se stavbou chodníku dojde i k rozšíření vozovky. Městys Luka nad Jihlavou počítá s tím, že po dokončení stavby bude tato na jeho náklady zaměřena geometrickým oddělovacím plánem a dojde k majetkoprávnímu vypořádání v tom smyslu, že rozšířená část vozovky bude bezplatně převedena do majetku kraje Vysočina a část pozemku par. č. 1576/2 zastavěná chodníkem bude darována městysi Luka nad Jihlavou. Městys Luka nad Jihlavou se zavázal, že veškeré náklady se stavbou a s majetkoprávním vypořádáním budou hrazeny z jeho finančních zdrojů.
Návrh řešení Protože uvedenou stavbou dojde ke zlepšení dopravní situace u frekventované silnice, doporučuje odbor majetkový po konzultaci se SÚS Jihlava radě kraje vyslovit souhlas se stavbou chodníku a s rozšířením silnice III/4043 dle podmínek stanovených SÚS Jihlava.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku a rozšířením vozovky na pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou a rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku do majetku městyse Luka nad Jihlavou.
StanoviskaSouhlasné vyjádření SÚS Jihlava ze dne 30. 11. 2006.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku a rozšíření vozovky na pozemku par. č. 1576/2 v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou dle podmínek stanovených Správou a údržbou silnic Jihlava;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. 1576/2 v k. ú, a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz