Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2006-25

RK-34-2006-25.doc  RK-34-2006-25pr1.doc  RK-34-2006-25pr1upr1.doc  RK-34-2006-25pr2.doc  RK-34-2006-25pr2upr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-34-2006-25
NázevZdravotní plán kraje Vysočina
Zpracoval D. Buřičová, R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s potřebou koncepčního řízení resortu zdravotnictví v kraje Vysočina zastupitelstvo schválilo usnesením č. 255/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003 základní osnovu Zdravotního plánu kraje Vysočina. Na základě schválené osnovy byl následně vypracován materiál, který byl v pracovní verzi předložen na pracovním semináři zastupitelstva dne 2. června 2004. Analytická část byla členy zastupitelstva uznána za dostačující zdroj pro základní těžiště návrhu restrukturalizace zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu individuálních odborných diskuzí nad jednotlivými obory akutní péče, zejména ve vztahu k lůžkových oddělením, byl usnesením zastupitelstva č. 409/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2005 schválen termín dokončení prací na zdravotním plánu do 31. prosince 2005. Vzhledem k aktualizaci a následné prezentaci závěrečné části materiálu - strukturální analýzy zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina byl usnesením zastupitelstva č. 569/09/2005 ze dne 21. prosince 2005 schválen termín dokončení zdravotního plánu do 30. dubna 2006. S ohledem na vývoj právní situace ve zdravotnictví v ČR (zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení), bylo usnesením zastupitelstva č. 157/02/2006/ZK ze dne 28. března 2006 schváleno dočasné přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina, s termínem 31. prosince 2006.
Návrh řešení Vzhledem k současné situaci v oblasti koncepčních materiálů ve zdravotnictví, navrhujeme dopracovat zdravotní plán prostřednictvím pracovní skupiny, sestavené ze zástupců dotčených subjektů. Návrh struktury pracovní skupiny je uveden v příloze č. 1 tohoto materiálu. Zároveň v souvislosti s činností skupiny navrhujeme schválení harmonogramu práce, který je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu.
StanoviskaZdravotní komise Rady kraje Vysočina na svém zasedání dne 8. listopadu 2006 vyslechla informaci o nutnosti aktualizace Zdravotního plánu kraje Vysočina, čerpání prostředků z EU a vytvoření pracovní skupiny. Svým usnesením č. 023/09/2006/ZdK doporučuje nominovat do této pracovní skupiny za Zdravotní komisi Rady kraje Vysočina Jaroslava Veselého a Jiřího Běhounka.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
sestavení a strukturu pracovní skupiny pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina dle materiálu RK-34-2006-25, př. 1, včetně harmonogramu práce dle materiálu RK-34-2006-25, př. 2;
pověřuje
náměstka hejtmana Ing. Pavla Hájka a JUDr. Věru Švarcovu, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, koordinací práce pracovní skupiny a podáváním průběžných informací o jejich výsledcích radě kraje.
Odpovědnost OSVZ
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz