Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-25-2006-07

RK-25-2006-07.doc  RK-25-2006-07pr1.xls
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-25-2006-07
NázevSchválení provedení změny v projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP"
Zpracoval J. Moudrá
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina přijala dne 6. 9. 2005 usnesení č. 1170/28/2005/RK (Rada kraje schvaluje podání projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP dle materiálu RK-28-2005-25upr1, př. 1; podání projektu Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP dle materiálu RK-28-2005-25upr1, př. 2; rozpočtové opatření v rámci zvláštního účtu určeného k financování projektů technické asistence SROP - převod nevyčerpaných prostředků v celkové výši 1 279 146,- Kč určených na projekty TA-Monitoring, hodnocení v kraji Vysočina-2004 (částka 322 207,- Kč) ,TA-Kontroly a kontrolní systémy v kraji Vysočina-2004 (částka 104 000,- Kč), TA-Info, publicita a odborné publikace v kraji Vysočina-2004 (částka 386 242,- Kč) a TA-Řízení a implementace v kraji Vysočina-2004 (částka 466 697,- Kč) na financování projektů Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP a Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP), kterým schválila podání projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP" (dále jen "Projekt TA").
Z celkového rozpočtu Projektu TA 1 308 000 Kč je určeno 1 100 000 Kč na financování zpracování programového dokumentu Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Dále z projektu byly hrazeny zejména náklady na zajištění publicity programu. Protože bylo při kontrole realizace Projektu TA zjištěno, že výdaje na zajištění publicity ve výši 21 241,50 Kč mají termín zdanitelného plnění před začátkem realizace projektu, tj. před datem 20. července 2005, je s ohledem na tuto skutečnost nutné změnit termín zahájení projektu, a to od 1. července 2005, aby byly tyto náklady uznány jako oprávněné a po ukončení realizace projektu proplaceny zpět na účet kraje Vysočina. Dále došlo v rámci realizace Projektu TA k úspoře 44 196,90 Kč. Tuto částku je možné přesunout do rozpočtové položky "Výdaje na tvorbu analýz a reportů", ze které je hrazeno zpracování Regionálního operačního programu Jihovýchod pro programové období 2007 - 2013. Celková cena za zpracování ROP činí 1 233 137,50 Kč, v rozpočtu Projektu TA byla vyčleněna pouze částka 1 100 000,- Kč. Přesunem úspory by bylo možné částečně uhradit vícenáklady, které se zpracováním ROP souvisí.
Návrh řešení Pro zajištění hladkého průběhu realizace Projektu TA navrhujeme změnu harmonogramu, konkrétně změnu termínu zahájení Projektu TA z 20. července 2005 na 1. července 2005. Jako druhou změnu navrhujeme změnu rozpočtu Projektu TA, konkrétně přesun úspory ve výši 44 196,90 Kč do položky "Výdaje na tvorbu analýz a reportů" dle př. 1 tohoto materiálu.
V souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží rozhodnutí o změně v Projektu TA do pravomoci rady kraje. Možnost provedení obou změn byla projednána s pracovníky Řídícího orgánu Společného regionálního operačního programu a Centra pro regionální rozvoj, pobočkou v Brně.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
provedení změny v harmonogramu realizace projektu "Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP", konkrétně změnu termínu zahájení projektu od 1. července 2005 a provedení změny v rozpočtu projektu dle materiálu
RK-25-2006-07, př. 1, a
svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru regionálního rozvoje, provádění formálních změn u projektů Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - ostatní výdaje technické pomoci SROP a Technická asistence v kraji Vysočina 2005 - aktivity spojené s řízením SROP. Za formální změny se pro tyto účely považují změny v harmonogramu realizace projektu, finančního a časového rámce projektu s tím, že celkový rozpočet projektu zůstane nezměněn.
Odpovědnost ORR
Termín 29. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz