Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2005-19

RK-34-2005-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-34-2005-19
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Pelhřimov
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Správa a údržba silnic Pelhřimov návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Návrh řešení Dne 22. 8. 2005 rozhodl ředitel Správy a údržby silnic Pelhřimov o přebytečném a neupotřebitelném hmotném majetku. Jedná se o:
Silniční zametač typ Zetor 5645, registrační značka PE 29-51, inventární číslo 4533123-200, rok výroby 1971, pořizovací cena 118 368,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení stroje, motor vykazuje obtížný start, únik oleje, zmenšený výkon motoru, značnou hlučnost a kouřivost. Chladící systém vykazuje netěsnost. Převodovka je hlučná, řazení uvolněné. Kloubové hřídele vykazují hlučnost, přední náprava vůli ložisek a rozjezdových čepů. Rám a kabina jsou poškozené a silně zkorodované. Oprava by si vyžádala značné finanční prostředky, které by byly vzhledem ke stáří zametače nerentabilní.

Na základě rozhodnutí o přebytečném a neupotřebitelném majetku byl tento majetek nabídnut v elektronické podobě na www stránkách kraje Vysočina od 31. 8. 2005 do 10. 9. 2005. Vzhledem k tomu, že o výše uvedený majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace ani organizační složka kraje, Správa a údržba silnic Pelhřimov po konzultaci s odborem dopravy a silničního hospodářství podává návrh na prodej tohoto majetku za cenu v místě a čase obvyklou, v případě nezájmu bude výše uvedený majetek rozebrán na náhradní díly a likvidován prostřednictvím Kovo - Šrotu jako kovový odpad.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením č. 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a v souladu s Pokynem pro vyúčtování finančního plnění z prodeje majetku ve vlastnictví kraje, vydaného odborem ekonomickým, jsou příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím příjmem kraje.
StanoviskaOdbor majetkový s předloženým materiálem souhlasí.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku, dle návrhu Správy a údržby silnic Pelhřimov, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-34-2005-19.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín do 10. 11. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz